fbpx

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Pressmeddelande 2019-05-03, kl. 18:45

Vid årsstämman i FlexQube AB (publ) den 3 maj 2019 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-05-03, kl 08:00

FÖRSTA KVARTALET 2019

FlexQubes årsredovisning 2018 finns tillgängligt på webbsidan

Pressmeddelande 2019-04-04, 08:45 CET

FlexQubes årsredovisning 2018 har idag publicerats på FlexQubes hemsida och finns tillgänglig på:

https://issuu.com/flexqube/docs/flexqube-_rsredovisning_2018-hr_pag?e=0

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2018. Årsredovisningen kommer även översättas till engelska och planeras publiceras innan utgången av april. 

Om FlexQube

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Aktieägarna i FlexQube AB (publ) (”FlexQube”), org nr. 556905-3944, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019, kl. 13:00 (CET) på Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1, 411 21 i Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 12:45.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

FlexQube startar dotterbolag i England och anställer säljchef från Trilogiq

Pressmeddelande 2019-03-22, 08:30 CET

Som ett led i FlexQubes strävan att stärka sin närvaro på den europeiska marknaden startar FlexQube nu upp ett dotterbolag i Storbritannien.

FlexQube beviljas 1,13 miljoner kronor i stöd från Vinnova

Pressmeddelande 2019-03-19, kl. 13:00 CET

FlexQube beviljas 1,13 miljoner i stöd från Vinnova för att utveckla en virtuell draganordning för logistikvagnar. Stödet är en del av Vinnovas utlysning "Innovationsprojekt i företag - hösten 2018”

FlexQube Inc. och LR Intralogistik GmbH ingår exklusivt importörsavtal för Nordamerika

Press Release 2019-03-18, kl. 08:45 CET

FlexQube AB (publ):s amerikanska dotterbolag, FlexQube Inc, och LR Intralogistik GmbH ingick den 15 mars 2019 ett avtal för import av LR Intralogistiks populära Liftrunner®-produkter till Mexiko, USA och Kanada. Avtalet ger, för en inledande period om fem år, FlexQube den exklusiva rätten att importera och vidareförsälja Liftrunner®-produkterna på ovanstående marknader.

Nya ägare i samband med riktad nyemission i december 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:15

Den 28 november 2018 beslutade styrelsen för FlexQube AB (publ) att genomföra en riktad nyemission av 1 100 000 aktier till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes FlexQube AB (publ) 62,7 MSEK före emissionskostnader.

FlexQube byter Certified Advisor

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:10

FlexQube AB (publ) informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Advisor från Avanza Bank AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Advisor träder i kraft från och med 18 februari 2019.

Om FlexQube

Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

Pressmeddelande 2018-12-14, kl 14:30

Extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2018 i FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Pages

Our CEO- Anders Andy Legut

Hi! I’m the FlexQube representative for your region. Please contact me at +1 (734) 624 2121 or leave a message below and I will get back to you shortly.