Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
29 April 2021

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

FlexQube

Pressmeddelande 2021-04-29, kl. 18:00

För att motverka spridning av Covid-19 beslutade styrelsen att årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Vid årsstämman i FlexQube AB (publ) den 29 april 2021 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Anders Ströby, Per Augustsson, Christian Thiel samt Mikael Bluhme. Vidare valdes Christian Thiel som styrelseordförande. Ulf Ivarsson har avböjt omval på grund av andra engagemang.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram för anställda
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2.

Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter
Årsstämman fastslog styrelsens förslag till incitamentsprogram för styrelseledamöter samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1.

 

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Mikael Lindbäck
Tel: 0761-041028

E-mail: [email protected]

 

Om FlexQube
FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

 

 

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)