Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
28 November 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ)

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 ABL

Pressmeddelande 2018-11-28, kl. 21:00

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org. nr 556905-3944, (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 december 2018 kl. 13.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36 i Göteborg. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.15.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 8 december 2018 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7 december 2018). Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 7 december 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Vidare ombeds aktieägare vänligen att anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 10 december 2018. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Extra bolagsstämma FlexQube AB (publ), Kungsgatan 28, Att: Mats Tingstrand, 411 19 Göteborg alternativt per e-post till [email protected] Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (“Registreringsbevis“) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 10 december 2018. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.flexqube.com.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämma
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  7. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 6: Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 1 100 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 110 000,00 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 57 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid en accelererad book-building process genomförd av Carnegie Investment Bank AB (publ), totalt 62 700 000 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Carnegie Investment Bank AB (publ) för de aktieägares räkning som lånat ut aktier i samband med den accelererade book-building processen eller för investerares räkning som anmält intresse i book-building processen.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 17 december 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas till anvisat konto senast den 20 december 2018. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att bredda ägarbasen i Bolaget bland institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att möjliggöra en högre takt av investeringar och utveckling av pågående projekt. Vidare syftar emissionen att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad utveckling av Bolagets verksamhet. Genom att teckningskursen i nyemissionen har fastställs genom ett book-building förfarande och motsvarar en mindre rabatt är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 333 333 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 28 i Göteborg senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämma, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

****

Göteborg i november 2018

FlexQube AB (publ)

Styrelsen

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)