Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
1 November 2019

FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2019

FlexQubes delårsrapport för fjärde kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-11-01, kl. 08:00

TREDJE KVARTALET 2019

 • Orderingången ökade med 44 procent till 20,8 MSEK (14,4). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 36 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 19,3 MSEK (20,4). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 11 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,5 MSEK (-0,1) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -3,8 MSEK (-0,2).
 • Resultat före skatt uppgick till -3,8 MSEK (-0,3).
 • Kassaflödet uppgick till -2,8 MSEK (-8,6), varav -1,2 MSEK (-8,4) från den löpande verksamheten, -2,2 MSEK (-0,6) från investeringsverksamheten och 0,5 MSEK (0,5) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 35,6 MSEK (12,0) vid periodens utgång.
 • I juli fick bolaget första ordern för en eQart® från Daimler i Tyskland och i början av september slutfördes certifieringsprocessen av eQart® från 840×840 mm upp till 2520×2520 mm. Bolaget har därefter erhållit ytterligare ordrar på eQarts från USA, Mexiko och Tyskland.
 • Bolaget erhöll en order på ca 4 MSEK från Mann+Hummel i USA med goda möjligheter till uppföljning och vidare försäljning inom koncernen, där första uppföljningsordrarna erhölls redan i oktober på ca 2,0 MSEK.
 • Bolaget beslutade att ta hem montering och distribution från nuvarande underleverantörer avseende Europamarknaden och flytta in i nya lokaler i Västra Frölunda. Bolagets verksamhet i Sverige konsolideras därmed från fyra platser till en och beräknas ha en positiv påverkan på bruttomarginalen.
 • Bolaget deltog för första gången någonsin på IMHX-mässan i Birmingham, England, i slutet av september med lyckat resultat. Intresset var stort, framför allt med tanke på hur kort tid FlexQube haft lokal närvaro i Storbritannien, och har redan börjat generera ordrar.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

 • Orderingången ökade med 6 procent till 54,1 MSEK (50,9). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 1 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 50,0 MSEK (53,5). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 13 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,9 MSEK (-4,2) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -13,6 MSEK (-4,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -13,7 MSEK (-4,8).
 • Kassaflödet uppgick till -24,6 MSEK (-22,1), varav -17,4 MSEK (-21,6) från den löpande verksamheten, -8,1 MSEK (-2,0) från investeringsverksamheten och 0,9 MSEK (1,5) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 35,6 MSEK (12,0) vid periodens utgång.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget deltog på Motek i Stuttgart, Tyskland, i början av oktober. Motek är en världsledande mässa för automationslösningar, framför allt inom produktions- och monteringsautomation, och det är första gången bolaget deltar på en sådan mässa. Bolaget visade upp eQarten i olika varianter i dess slutliga version. Resultatet var mycket lyckat och Tyskland upplevs som särskilt intressant vad gäller eQarten, då det är en marknad som ligger långt fram avseende automationslösningar.
 • I början av oktober tecknade bolaget ett ramavtal med Hutchinson Antivibration Systems, Inc. värt ca 4 MSEK. Hittills har bolaget levererat till sex fabriker i Spanien, Mexiko och USA och ser fram emot att växa vidare inom Hutchinson.
 • Bolaget har fått fler ordrar avseende eQarten i Tyskland, Mexiko och USA och under fjärde kvartalet kommer bolaget för första gången bedriva ett aktivt säljarbete med eQarten, innebärande välutvecklade erbjudanden, omfattande demonstrationsresor, marknads- och produktmaterial etc.
 • Bolaget har erhållit uppföljningsordrar på ca 2 MSEK från Mann+Hummel.

Länk till delårsrapporten för tredje kvartalet 2019: https://www.flexqube.com/uploads/a/44/flexqube-q3-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

ORDERINGÅNGEN VÄXLAR UPP OCH VI SÄLJER VÅRA FÖRSTA SJÄLVKÖRANDE VAGNAR

Under 2019 har vi slutfört den första fasen av vår största produktutvecklingssatsning sedan starten. Det är därför extra glädjande att vi, enligt plan, kunnat lansera vår första version av eQart under det tredje kvartalet. Vi har möjlighet att ytterligare stärka vår marknadsposition genom ett bredare produktprogram och FlexQube går nu in i en annan fas där vi blir mer av ett automations- och teknologibolag.

Efter den svaga avslutningen på 2018 och den svaga inledningen på 2019, som vi ser som delvis naturlig för ett bolag med många nyanställningar där det kan ta lite tid för organisationen att komma på plats, så är det glädjande att konstatera att vi återgår till en gynnsam tillväxt i orderingång igen i det tredje kvartalet, där hela säljorganisationen bidrar mer jämnt till tillväxten.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

I det tredje kvartalet ökar vår orderingång i Europa med 150 procent och vår totala orderingång med 44 procent. Utvecklingen har varit särskilt stark under augusti och september där vi bland annat i Europa sett flera medelstora ordrar från Slovakien, Tyskland, Frankrike och England vilket gör att vi ökar vår närvaro med produkter på flera marknader. Därtill har vi sett en återhämtning inom fordonsindustrin med några större projektavslut i Nordamerika. Den positiva utvecklingen har fortsatt in i fjärde kvartalet.

I mitten av september kunde vi meddela vår första större order från Mann+Hummel på 4 MSEK då de beställde vagnar till en av deras fabriker i sydöstra USA. Det omställningsprogram inom materialhantering som Mann+Hummel startat innefattar alla fabriker i Nordamerika och som en fortsättning på vårt projekt fick vi i mitten av oktober två uppföljningsordrar. Dessa uppgick totalt till ca 2 MSEK där den ena ordern innefattar vagnar till en av Mann+Hummels fabriker i Mexiko.

Med ordern till Hutchinson i början av oktober når orderingången inom fordonsindustrin tillbaka till samma nivåer som för fjolåret i USA. Många bilföretag har utmanats av den snabba omställningen mot elbilar samt den lägre efterfrågan, vilket också till stor del handlat om marknadsoro och tullkrig. Det här har i sin tur påverkat utvecklingsprojekten för logistikutrustning och därmed orderingången för FlexQube under 2019.

Under årets första nio månader ökar vi främst orderingången inom det vi kallar för (i) Public Transport, vilket innefattar buss- och tågtillverkare, (ii) Machinery, där företag inom anläggnings- och jordbruksmaskiner ingår samt från (iii) Distributionssegmentet, där företag inom e-handel ingår. Leveranser till företag som arbetar med lager och distribution har skett främst i USA och är ett segment vi ska fokusera på att växa inom även i Europa. På vår kundlista återfinns många av de största bolagen inom respektive industrisektor på global nivå och förhoppningen är att öka de återkommande försäljningarna till dessa.

Utvecklingen i Tyskland har varit positiv under kvartalet, konverteringen är väldigt hög i projekten och vi har fått de första ordrarna, med tillhörande leverantörskod, från ett par av de större bilföretagen. Tyskland ligger fortsatt som prioriterad marknad för oss där nyanställningar är aktuellt inför 2020.

I Storbritannien har vi fått flera ordrar från kunder inom bilindustrin som vi inte varit i kontakt med innan. Detta öppnar också upp möjligheter för oss på andra marknader. Just att utnyttja vår säljorganisation för att växa hos existerande kunder är något vi ständigt blir bättre på.

EQART®

Certifieringen av eQart® genomfördes i linje med vår kommunicerade tidplan, med lyckat resultat under slutet av augusti och det var en mycket viktig milstolpe för oss i produktutvecklingen kring automationslösningar. eQart® är certifierad utifrån dess modulära uppbyggnad, vilket gör att alla vagnar vi designar och säljer från 840 mm upp till 2520 mm ryms inom certifieringen. Detta skapar, såvitt vi vet, världens första modulära AGV-koncept där kunden inte bara kan välja toppstruktur (i form av t.ex. hyllplan och liknande) utan även storlek på basen.

Intresset för vår eQart® är stort och även om vi har en certifierad produkt så kommer mjukvaruutvecklingen att fortsätta och produkten kontinuerligt förbättras för våra kunder. Vi kan genom 4G-uppkoppling kontinuerligt uppdatera programvaran för vagnarna även efter de levererats. Fokus under oktober och november ligger främst på att demonstrera vagnskonceptet för så många kunder som möjligt och att leverera de första beställningarna i den certifierade varianten. Vår gedigna kundlista är en enorm tillgång för oss och det är främst inom befintliga kundkonton vi snabbt kan nå ut med en ny produkt som eQart®. Under det fjärde kvartalet bedömer jag att vi kommer genomföra över 100 fabriksdemonstrationer med vår eQart® på våra marknader.

ORGANISATION

I slutet av kvartalet påbörjade Mikael Lindbäck sin anställning som ny Finanschef hos oss. Jag är mycket glad att vi rekryterat Mikael som ersätter Christian Thiel som haft posten sedan start av bolaget 2010. Det har varit en fantastisk tillväxtresa under Christians tid i bolaget och där Christian lämnar kommer Mikael ta vid med sin erfarenhet och kunskap, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att utvecklas inom finansområdet framöver.

I slutet av augusti beslutade vi att insourca distribution och montering till egna lokaler. Detta är ett beslut som växt fram under ganska lång tid och det var flera parametrar som påverkade att beslutet togs just nu. Dels så har vi växt ur huvudkontoret i centrala Göteborg och dels har verksamheten i Europa tagit fart, vilket gjort det svårt att hantera orderingången i de lokaler vi haft hos vår underleverantör i Torsby. Vår satsning på Europa kräver större och mer anpassade produktionslokalerför att hantera den ordertillväxt vi förväntar oss. Därtill kräver utvecklingsarbetet med eQart® och utvecklingen generellt inom 4.0-projektet mer verksamhetsanpassade lokaler. Vi ser en möjlighet att sänka kostnaderna för montering och distribution genom att ha det i egen regi, samtidigt som fördelarna med att samlokalisera design med produktion blir uppenbara för kvalitet och effektivitet. Huvudkontoret flyttar från centrala Göteborg i slutet av året och från 1 januari 2020 har vi således bara kostnader för en lokal i Europa.

UTMANINGAR OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER

Vi är fortfarande en bit ifrån att kunna visa upp svarta siffror på nedersta raden och det har varit ett utmanande år på flera marknader och särskilt inom fordonsindustrin, även om vi har gjort oss mindre beroende av detta segment relativt övriga segment.

Vi investerar i både personal, nya marknader och produktutveckling för att kunna uppnå vår långsiktiga plan om att bli världsledande inom materialhanteringsvagnar för internlogistik och vi är övertygade om att volymtillväxten som behövs för att göra oss lönsamma finns inom räckhåll.

Allteftersom vi växer och får fler nya kunder ökar trovärdigheten för vårt varumärke. Antalet personer som känner till FlexQube av vår adresserbara marknad är fortfarande i minoritet och det är genom ringar på vattnet vi får den bästa kundspridningen.

UTVECKLING

Utvecklingen för FlexQube där vi går mer mot att jobba med automationslösningar framöver, kommer att ställa krav på en högre teknisk förmåga på många positioner i bolaget. Vi behöver samtidigt anställa människor som kommer att arbeta med mjukvaruutveckling.

FlexQube söker sig till en unik nisch inom materialhantering där vi växer oss starkare för varje dag som går. Vårt ursprung från att ha arbetat med mekaniska vagnar som är flexibla, robusta och modulära har varit kärnan men där vi nu utökar detta till att fokusera på utvecklingen av användarvänliga och kundanpassade självkörande vagnar. Vi är unika i branschen om att ligga så långt framme kring automationslösningar när vi tittar på våra konkurrenter som bara arbetar med tillverkning av materialhanteringsvagnar. Detta skapar en fördel för oss genom att vi har stor kunskap om utformningen av de mest lämpade vagnslösningarna utifrån ergonomi och effektivitetsperspektiv. Vi kommer att fortsätta investera i samma takt under 2020 som under 2019 i nya och förbättrade produkter inom automation- och robotteknik då detta är vår viktigaste tillväxtplattform när vi tittar framåt.

Efter de två svagare kvartalen i år så återgår vi till att ligga före orderingången för samma period 2018 vid utgången av det tredje kvartalet. När vi noterades på NASDAQ First North för snart två år sedan hade vi en orderingång på ca 19,9 MSEK och en nettoomsättning på ca 22,5 MSEK för de första 9 månaderna 2017, att jämföra med 54,1 MSEK i orderingång och 50,0 MSEK i nettoomsättning under de tre första kvartalen 2019. Även om året fram till tredje kvartalet varit en besvikelse, bland annat på grund av marknadsutvecklingen i fordonsindustrin och vår interna växtvärk, har vi åstadkommit väldigt mycket under dessa två år med en total ordertillväxt på över 170%. I tillägg till det har vi också en helt annan balansräkning och organisation på plats. Att vi nu ser en fortsatt gynnsam orderingång även in i det fjärde kvartalet beror framförallt på att säljorganisationen mognat och alla är med och bidrar till orderingången mer gemensamt än tidigare. Jag är mycket tacksam som VD att ha så otroligt motiverade och dedikerade medarbetare i företaget som verkligen lägger ner tiden för att driva vår utveckling framåt.

Vi vet att vi är på rätt väg och vi är precis i början på en väldigt intressant produktlansering med vårt eQart-koncept som redan fått mycket positivt bemötande och vi kommer att gå in i 2020 med en otroligt intressant produktportfölj. Det känns verkligen som att senaste 12 månadernas slit börjar ge avkastning för oss och vi ser med stor tillförsikt på framtiden.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 november 2019, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)