Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
28 April 2021

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2021

FlexQube

Pressmeddelande 2021-04-28, kl. 08:00

FÖRSTA KVARTALET 2021

 • Orderingången ökade med 15,4 procent till 30,0 MSEK (26,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 29,1 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 42 procent till 15,2 MSEK (26,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat med 36 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK (-1,9) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -6,2 MSEK (-3,1).
 • Resultat före skatt uppgick till -6,3 MSEK (-3,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,9 SEK (-0,4).
 • Kassaflödet uppgick till -1,0 MSEK (-0,6), varav -0,6 MSEK (0,4) från den löpande verksamheten, -0,4 MSEK (-0,9) från investeringsverksamheten och -0,1 MSEK (-0,1) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 12,4 MSEK (17,3) vid periodens utgång. Utöver likvida medel så har koncernen tillgång till kreditfacilitet om 2,3 MSEK.
 • Wolter Group LLC, med över 500 anställda, ansluter sig som återförsäljare av FlexQubes produkter i USA. FlexQube har i skrivande stund tecknat avtal med 15 stycken återförsäljare i Europa, Sydafrika, Nordamerika och Asien.
 • Bolaget erhåller orders om 2,9 MSEK med potential till det dubbla av Aludyne Montague i Michigan, USA.
 • Siemens Mobility i USA beställer ytterligare vagnar med ordervärde om 5,5 MSEK.
 • Bolaget har utökat organisationen med de nya rollerna Vice President of sales North America samt säljchef Norden.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget erhåller en större eQart-order och kommer leverera fyra eQarts till Apoteas e-handelslager under andra kvartalet 2021.
 • Bolaget flyttade under april sin svenska verksamhet från August Barks Gata, Västra Frölunda, till nya lokaler på Aminogatan i Mölndal. De nya lokalerna är bättre anpassade för bolagets verksamhet, och ska därmed generera högre effektivitet, samt ger en bättre flexibilitet i bolagets fortsatta expansion. Flytten genomfördes under april månad och kommer inte innebära några ökade kostnader jämfört med tidigare.

 

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2021: https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=1a3238dbb67cf50aae9ffce74470aa76.pdf 

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

 

VD-ORD

REKORDKVARTAL FÖR VÅR ORDERINGÅNG OCH ORDERBOKEN STÖRRE ÄN NÅGONSIN

Orderingången för det första kvartalet landade på 30,0 MSEK vilket är vårt klart starkaste kvartal någonsin och över 15% bättre än vårt tidigare rekord som var det första kvartalet 2020. Från att ha bottnat i orderingången under det tredje kvartalet 2020 på 11,2 MSEK så har vi nu förbättrat den sekventiella orderingången två kvartal i rad, med ett snitt på 60% per kvartal. Vår återhämtning är stark på ordersidan men vi har lite fördröjning på försäljningssidan då leveranstiderna efter order vanligen ligger mellan 6 veckor och upp till 6 månader beroende på vilka produkter det avser. Därtill styr kunderna ibland leveransdatum för att synkroniseras med utrustning från andra leverantörer. Att försäljningen minskar så pass mycket under kvartalet jämfört med första kvartalet 2020 är därmed normalt och en naturlig konsekvens av den lägre orderingången under andra halvåret 2020.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

För kvartalet levererar Europa en försäljningstillväxt på drygt 30% jämfört med det första kvartalet 2020 medan Nordamerika har ett svagare kvartal mot bakgrund av den svagare orderingången under andra halvåret 2020. Däremot har Nordamerika visat styrka i början av 2021 och är den marknad som bidrar klart mest positivt till orderingången för kvartalet.

Med en ökad orderingång så byggs också orderboken upp och vår orderbok in i det andra kvartalet är på den högsta nivån någonsin vilket innebär närmare 10 MSEK högre än vid utgången av det första kvartalet 2020. Detta lägger grunden för en stark försäljning under andra kvartalet, där vi har som ambition att leverera det starkaste försäljningskvartalet någonsin.

Det är också en hög aktivitet på offertsidan och vi låg 50% högre i takt under det första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2020. Detta trots att stora delar av Europa varit mycket avvaktande under inledningen av 2021. Vi förväntar oss att aktiviteten i Europa tar fart först mot slutet av det andra kvartalet.

Under kvartalet har vi stängt ett flertal större affärer och exempelvis så har Aludyne i Michigan lagt en första order värd ca 3 MSEK och det finns en stor potential att detta program innebär ytterligare 3 MSEK under det andra halvåret i år. Även Siemens Mobility i USA har fortsatt att utöka sin flotta av FlexQube vagnar och har lagt flera större ordrar under kvartalet.

Vi har fortsatt att utöka vårt återförsäljarnät under kvartalet och adderat vår första återförsäljare i Kanada samtidigt som ytterligare tre adderats i USA, samt även vår första i Mexiko. Särskilt noterbart var återförsäljaravtalet som slöts med Wolter Group i USA som har över 500 anställda, och som därmed självklart har många upparbetade kundrelationer som kan skapa en hävstång för oss. Wolter Group är verksamt i ett bälte från Indiana i öster till Wisconsin i väster.

En region det självklart inte går att undanta i vår strategi framöver är ju Asien och även om vi är försiktiga med att etablera egen verksamhet i regionen så har vi redan idag viss återförsäljarverksamhet på plats avseende eQart-konceptet i Indien och vi räknar även med att skriva avtal med våra första återförsäljare i Sydkorea och Japan under det andra kvartalet.

Än så länge är vi i uppstartsfasen av våra återförsäljarrelationer och det är primärt Lazar i Sydafrika som ger ett bidrag till vår försäljningsvolym. Lazar har bl.a. under kvartalet levererat ett hundratal vagnar till Ford i Sydafrika. Totalt har vi nu 15 återförsäljare i fyra olika världsdelar och vi förväntar oss att det här ska skapa en effekt på orderingången från och med tredje och fjärde kvartalet i år.

Genom att vi inte deltar i några mässor under det första kvartalet samt att vi förbättrar vår organiska trafik till hemsidan och erhåller förfrågningar via sociala medier och andra digitala kanaler så har vi sänkt marknadsföringskostnaderna med 1,1 MSEK i det första kvartalet jämfört med det första kvartalet 2020.

EQART®

Utvecklingen för vår projektpipeline kopplat till eQart-konceptet har fortsatt att växa under det första kvartalet och vi har samtidigt genomfört fler än 50 virtuella demonstrationer med vårt eQart koncept. Genom våra egna säljare och återförsäljare har vi också besökt kunder och demonstrerat eQart-konceptet live. Under mars månad hade vi försäljningsrekord på eQart för en enskild månad vilket också gjorde avtryck på bruttomarginalen som efter montering landade 2,5%-enheter högre i det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2020.

Redan under det första kvartalet 2021 har vi nått upp till hälften av det totala antalet projektförfrågningar under hela 2020 rörande eQart, vilket i sig innebär 100% i tillväxt i förfrågningar på rullande 12 månader men där vi förväntar oss ett ännu större intresse under andra halvåret 2021 eftersom minskad Coronaoro kommer bidra till att försäljningsprocesserna kan löpa på mer normalt.  Projektledtiderna är dock längre och involverar ofta fler personer hos kunden när det gäller automationslösningar. Dessutom tenderar komplexiteten för inköpsprocesserna att öka med storleken på bolagen i fråga. Vi ser dock positivt på det faktum att så pass många är djupt intresserade av att gå in i detalj på våra robotvagnar och det innebär också att möjligheterna är stora då alla frågor rörande personsäkerhet och informationssäkerhet är klargjorda. Det är uppenbart att robotisering och automation ligger som en viktig del av företagens strategi framåt.

I mitten av april vann vi vår största order på eQarts hittills då Apotea med Pär Svärdson i spetsen beställde fyra eQarts som ska användas i deras verksamhet i Morgongåva. Det är en intressant order som bekräftar att vår eQart är en passande produkt för e-handel och distributionslager. Enkel implementering och ett koncept med hög flexibilitet som eQart tror vi är ett vinnande koncept för alla verksamheter framöver. Denna affär kommer vi att berätta mer om efter installation av systemet genomförts hos kunden.

UTVECKLING

FlexQube har historiskt varit särskilt framgångsrika mot tillverkande industri och produktionsinriktad internlogistik. Parallellt har vi kontinuerligt bearbetat handelsföretag med högfrekvent distribution, vilket nu ger allt tydligare resultat för hela vårt sortiment. Förutom framgången med Apotea är ”Mat på nätet” ett mycket intressant segment där vi fortsatt att leverera vagnar till norska Kolonial (numera Oda). Oda är en synnerligen framstående och effektiv aktör inom distribution av mat via nätet och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet på fler anläggningar i takt med att de expanderar. Därtill har vi ytterligare ett antal förfrågningar från marknadsledande aktörer, både i Europa och USA.

Som jag skrev i bokslutskommunikén för 2020 så såg vi en gradvis förbättring av kostnadsnivån för vår amerikanska monteringsverksamhet under det fjärde kvartalet och vi har förbättrat effektiviteten ytterligare under det första kvartalet.

Under ett utmanande 2020 låg såklart fokus på att hantera kassaflödet, vilket vi med olika åtgärder lyckats balansera på ett bra sätt. Vi har haft en bra dialog med våra långivare som under hösten 2020 bidrog till att stärka vår likviditet. Trots ett stort negativt resultat under det första kvartalet 2021 har vi ett negativt kassaflöde på endast 1 MSEK och vi arbetar vidare med flera kassastärkande åtgärder för att fortsatt hålla tillgänglig likviditet på en komfortabel nivå. Samtidigt planerar vi noggrant investeringar för att kunna ta tillvara de marknadsmöjligheter som finns efter pandemin med ökat fokus på automatiserad logistik. Sett till orderboken och övriga aktiviteter förväntar vi oss ett positivt kassaflöde under andra kvartalet 2021.

Som jag påpekade i bokslutskommunikén så förväntas marknaden för logistikrobotar att öka dramatiskt under detta decennium och vi fokuserar på att ligga rätt med i denna trend kring automation för materialflöden hos tillverkningsindustrin i första hand men givetvis även inom e-handel och distribution.

Det första kvartalets starka orderingång visar att efterfrågan på våra produkter är på väg tillbaka i takt med att våra kunders tekniker och projektledare återgår till att blicka framåt och utveckla sina verksamheter. Det går tydligt att se hur ett land som England som varit snabba med utrullningen av vaccin har en mycket positiv återgångsfas för oss med högre aktivitet än övriga länder i Europa.

Vi är mitt uppe i en väldigt intensiv period för bolaget med större pågående potentiella projekt både i Europa och Nordamerika. Vår konkurrenskraftiga produktportfölj öppnar upp större möjligheter för oss att vinna affärer där kunden ser en långsiktighet med konceptet. Vår förmåga att designa och leverera framtidssäkra materialhanteringsvagnar har attraherat världens absoluta toppskikt av företag.

Jag har fördelen att leda en mycket motiverad och målmedveten organisation som arbetar hårt för att genomföra en strategi där både ökad tillväxt och högre marginaler är vårt fokus. Jag vet att vi kommer ta ytterligare stora steg i år med vårt eQart-koncept och positionera oss som en ledande aktör i vår industri.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta
VD, Anders Fogelberg
[email protected]
+46 702 86 06 74

CFO, Mikael Lindbäck
[email protected]
+46 761 04 10 28

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 april 2021, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)