Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
5 May 2020

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2020

FlexQube logo

Pressmeddelande 2020-05-05, kl. 08:00

FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Orderingången ökade med 55 procent till 26,0 MSEK (16,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 49 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 102 procent till 26,2 MSEK (13,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen ökat med 93 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,9 MSEK (-4,3) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -3,1 MSEK (-4,5).
 • Resultat före skatt uppgick till -3,1 MSEK (-4,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,6).
 • Kassaflödet uppgick till -0,6 MSEK (-9,9), varav 0,4 MSEK (-7,3) från den löpande verksamheten, -0,9 MSEK (-2,5) från investeringsverksamheten och -0,1 MSEK (-0,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 17,3 MSEK (50,2) vid periodens utgång.
 • FlexQube reste till Monterrey i Mexiko i mitten av februari för att delta på mässan Expo Manufactura. Mexiko har i allt högre grad blivit en stark marknad för FlexQube, särskilt Monterrey som är ett industriellt nav. Mässan var ett bra evenemang för FlexQube med eQart som huvudattraktion för många av våra besökare.
 • Bolaget deltog på en av världens största logistikmässor, Modex, i Atlanta under mars månad. Dessvärre blev besökarantalet en besvikelse då Corona-epidemin började ta fart, men bolaget upplevde stort intresse för de tre eQart-varianterna som fanns tillgängliga för demo.
 • Under mars månad tog coronapandemin fart på samtliga av FlexQubes huvudsakliga marknader. En mer detaljerad genomgång av effekter från Corona följer nedan.

 

Effekter av COVID-19

FlexQube utvärderar löpande effekterna från Covid-19 på bolagets verksamhet. Det är fortsatt svårt att överblicka hur bolaget påverkas långsiktigt av nuvarande situation. Bolaget har en bred diversifiering av marknader och olika kunder som gör att vi kan anpassa försäljningsprocessen utifrån rådande läge och fas i pandemin. Många av våra kunder har stängda verksamheter och restriktioner för fysiska besök. Detta skapar längre ledtider och vi märker av att köpbeslut skjuts längre fram i tiden på en del affärer.

Bolaget har en väl utvecklad modell för digitala möten, tex DesignOnDemand™, och vi har väsentligt högre inflöden av digitala mötesbokningar. Vi ser även större intresse från branscher som påverkats positivt av epidemin. Generellt brukar april vara en svag månad för bolaget och orderingången för april 2020 uppgick till 5,0 MSEK. Detta innebär en tillväxt om ca 11 procent jämfört med samma period föregående år. Bolaget har ej mottagit några avbeställningar av innevarande orders och vi ser fortsatt en mycket god potential i nuvarande försäljningspipeline. Vår egen produktion i Sverige och USA har inte påverkats nämnvärt och leveranser av komponenter har fungerat utan störningar.

Bolaget möter den generella osäkerheten i marknaden genom att anpassa kostnadsnivåer. Sedan april månad använder bolaget en permitteringsgrad med minskad arbetstid om 20 procent för anställda inom alla länder. Vi ser även över generella kostnadsnivåer och anpassar semestertider efter hur våra olika marknader utvecklas och öppnas upp. Ledningen är dedikerad till målsättningen att nå positivt EBIDTA och kassaflöde under året och ser löpande över scenarion för kostnadsreduktion om orderingång skulle försvagas.

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2020: https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=17fcc597d9217adfc9c33cc9da9c8220.pdf 

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

 

VD-ORD

DUBBLAD FÖRSÄLJNING, KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE.

Trots Coronakrisens framfart i mars så går just den månaden till historien som vår bästa försäljningsmånad någonsin. Under månaden levererar vi ut FlexQube-vagnar, eQarts och Liftrunnertåg till ett värde av över 13 MSEK. Därtill gör vi positivt resultat på EBIT-nivå under mars månad. Vår totala försäljning för kvartalet landar på 26,2 MSEK vilket innebär över 100% tillväxt jämfört med det första kvartalet 2019 och ca 16% högre än fjärde kvartalet 2019. Detta innebär att försäljningen är den högsta någonsin för ett enskilt kvartal.

Försäljning & Resultat

Totalt över kvartalet landar EBITDA på -1,9 MSEK trots relativt stora marknadsföringskostnader (årets enda mässor låg i första kvartalet) och därtill bidrog ett fortsatt aktivt arbete med att minska lagret negativt till lönsamheten, men samtidigt positivt till kassaflödet. Vi levererade också ett instegsprojekt på en ny större kund inom fordonsindustrin under kvartalet som sänkte vår bruttomarginal med ca 2,5 procentenheter. Vår underliggande bruttomarginal exkluderat detta projekt har förbättrats med ca 4 procentenheter jämfört med första kvartalet under 2019. Detta är resultatet av pågående marginalförstärkande projekt.

Orderingången var mycket stark under det första kvartalet och uppgick totalt till 26 MSEK. Detta innebär att kvartalet är vårt näst starkaste någonsin sett till just orderingång, endast slaget av fjärde kvartalet 2019. Samtliga marknader visar god tillväxt och Storbritannien gör sitt bästa kvartal någonsin. Vi har fått en bättre balans mellan Europa och Nordamerika totalt sett också där orderingången i Europa nu uppgick till 25% av total orderingång i bolaget under det första kvartalet. Det är en uppgång från 10% som den var i det fjärde kvartalet 2019 och Europa hade som helhet ca 200% tillväxt jämfört med första kvartalet 2019.

Till andra kvartalet tar vi med oss närmare 18 miljoner kronor i orderbok, vilket är samma höga nivå som in i det första kvartalet. Ett par större projekt gick dock inte till avslut som tänkt under slutet på mars/början på april på grund av att kunderna stängde ner sina verksamheter tillfälligt. Däremot har vi sett fortsatt god orderingång från industrier utanför fordonsindustrin som exempelvis tåg- och vindkraftsindustrin.

eQart®

Under det första kvartalet har vi ökat vår projektportfölj för eQart till att i dagsläget omfatta över 60 kvalificerade projekt där ett 20-tal är inne i en mer skarp projektfas med design. Vi är vana vid att säljcyklerna är långa för vagnsprojekt, genomsnittet ligger på över 6 månader. För automationsprojekt och därtill en nyintroducerad produkt, har vi märkt att det oftast kan bli längre än så.

Vår organisation med Per Augustsson, CTO, i spetsen har ställt om från att enbart fokusera på utveckling fram till början av detta året till att nu parallellt arbeta med sälj- och projektsupport samt produktutveckling. Hela teamet är fullt fokuserade på att nå ut till så många potentiella kunder som möjligt, att tydliggöra nyttan med eQarten och dess position på marknaden, genom exempelvis instruktionsvideos, presentationer och webinars. Även om det blir lite uppehåll i vissa kundprojekt under Coronakrisen så fortsätter vi att bygga pipeline inom produktområdet och arbetar metodiskt med att stänga fler affärer.

Ett betydligt högre genomsnittligt ordervärde på en eQart-affär medför att fler beslutsfattare involveras hos våra kunder, vilket också bidrar till en längre försäljningsprocess. Till följd av Corona har vi sett att många beslut i denna kostnadsnivå skjuts framåt i tiden vilket försenar våra avslut.

Vi ser fortsatt ett mycket stort intresse för automation hos våra kunder och vi tror att den pågående strukturella omvandlingen mot automation påskyndas av nuvarande situation runt Corona.

Utveckling

Kassaflödet under det första kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med det fjärde kvartalet 2019. Detta är en förbättring med 17,1 MSEK jämfört med kvartal fyra 2019 och en förbättring med 9,3 MSEK jämfört med första kvartalet 2019. Det som främst bidrar till den positiva utvecklingen är den starka försäljningen under det fjärde kvartalet 2019 samt det första kvartalet i år men också ett stort fokus på att minska betalningstiderna från kunderna, avsevärt lägre utvecklingskostnader, generellt större kostnadsfokus i koncernen samt ett dedikerat arbete med att använda befintliga artiklar i vårt lager i kundprojekten.

Trots Coronakrisen så fortsätter vi att sikta mot de huvudmål vi satt för året.

I spåren av Coronakrisen finns självklart stora risker men jag ser också stora möjligheter som vi måste ta tillvara på.

 • Den första är vår starka position online. Vi har sedan starten haft en långsiktig vision om att bli den ledande tillverkaren av modulära och robusta industrivagnar på en global nivå. Att arbeta med onlineverktyg för både marknadsföring och för att interagera med kunder har alltid varit en naturlig del av detta. Redan 2015 lanserade vi vårt koncept DesignOnDemand™ som syftade till att förenkla utvecklingsprocessen för kundunika lösningar. Medan våra konkurrenter försöker navigera i en värld där all kundinteraktion blivit digital, är vi redan där. Detta är också en starkt bidragande orsak till att vårt projektinflöde fortsätter att vara högt under den pågående krisen och vi tar dagligen emot förfrågningar på alla huvudmarknader.
 • Den andra är att vårt koncept alltid syftat till att hantera förändringar i företagens vardag. Inget kunde visa tydligare på att världen alltid är i ständig förändring, ibland oerhört snabbt, som en global pandemi. Detta visar på styrkan i att använda sig av en global leverantör som FlexQube med möjlighet att upprätthålla leveransförmåga av samma koncept för i dagsläget Europa och Nordamerika, som möjliggör anpassning till nya uppkomna förändringar för leverantörskedjor, produkter och efterfrågan.
 • Den tredje är möjligheten till ökad tillväxt i efterdyningarna av krisen. Vi kommer in i krisen med en stark orderbok och en intressant pipeline för nya projekt samt en kundbas som sträcker sig över 600 unika kunder. Vi arbetar också aktivt för att kunna öppna upp nya försäljningskanaler via intressanta distributörer.

Vår verksamhet har visat sig vara relativt motståndskraftig mot en så omfattande kris som Corona varit för många industrier och företag. Vårt fokus har under krisens gång varit på tillgänglighet för våra kunder och att investera i framtida tillväxtmöjligheter genom att aktivt arbeta med att förbereda oss för tiden efter Corona. Det innebär att vi arbetar med att söka nya kontakter och projektuppslag samtidigt som vi har hög framdrift på befintliga kundprojekt med sälj och design, om än ytterligare lite mer digitalt än tidigare.

Vi fokuserar mycket på att nå ut till fler kunder inom segment som sett en ökad tillväxt i spåren av Corona. Detta gäller exempelvis livsmedel, it-infrastruktur, konsumentvaror inom hygien, e-handel, medicinteknik, sjukvård, försvar och militär, byggvaror och liknande.

Fördelen med vår verksamhet är att vår marknad är väldigt bred och vi har möjlighet att nå ut till nya kundsegment när marknaden och efterfrågan förändras. Vi kommer fortsätta att vara agila i det omvärldsläge som råder med samma ambition som tidigare; att skapa en värld fri från svetsade industrivagnar.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 maj 2020, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)