Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
3 May 2019

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-05-03, kl 08:00

FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Orderingången ökade med 20 procent till 16,8 MSEK (14,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 7 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 21 procent till 13,0 MSEK (16,4). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 28 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK (-1,4) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK (-1,6).
 • Resultat före skatt uppgick till -4,6 MSEK (-1,6).
 • Kassaflödet uppgick till -9,9 MSEK (-13,8), varav -7,3 MSEK (-13,1) från den löpande verksamheten, -2,5 MSEK (-0,4) från investeringsverksamheten och -0,2 MSEK (-0,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 50,2 MSEK (20,3) vid periodens utgång.
 • Bolaget slog på nytt rekord i antalet RFQ:er (”Request for Quote – innebärande projektinflöde från kunder) under en tremånadersperiod. Bolaget fick ca 30 procent fler förfrågningar än det tidigare rekordet från fjärde kvartalet 2018.
 • Bolaget visade i februari för första gången ”eQart®” på materialhanteringsmässan LogiMAT i Stuttgart, Tyskland. Bolaget deltog även på Expo Manufactura i Mexiko i början av februari.
 • Bolaget beslutade att starta bolag i England. I samband därmed rekryterades Tim Massey från Trilogiqs brittiska verksamhet där han varit säljchef i ca 7 år.
 • Bolaget tecknade ett försäljnings- och distributionsavtal med LR Intralogistik GmbH (som är en del av Kion Group AG) som ger bolaget exklusivitet att sälja Liftrunner-frames på den nordamerikanska marknaden.
 • Christian Thiel, bolagets CFO och en av grundarna, har beslutat att lämna sin operativa roll som CFO och istället fokusera på de långsiktiga och strategiska frågorna för koncernen. Rekryteringsprocessen startade i mars 2019 och Christian kommer vara kvar som CFO tills en ny CFO tillträtt.
 • Bolaget beviljades ca 1,1 MSEK i stöd från Vinnova för att utveckla en virtuell draganordning för logistikvagnar.
 • Organisationen har förstärkts inom försäljning i Tyskland (start i juli) och England (start i april) samt inom supply chain i USA (start i april).

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • FlexQube deltog på ProMat i Chicago i början av april. Det är bolagets största mässa och satsning. Bland annat visades fyra olika eQarts upp och intresset var rekordstort, såväl för eQart® som för befintlig produktportfölj.
 • Organisationen har förstärkts inom försäljning i Mexiko och produktutveckling i Sverige.

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2019

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

POSITIV TREND PÅ ALLA MARKNADER

Även om omsättningen minskar jämfört med första kvartalet 2018, vilket jag signalerade för i årsbokslutet, så är utvecklingen mycket positiv på alla marknader för oss. Efter att under 2018 ha varit mer beroende av enskilda större ordrar så breddar vi i årets första kvartal kundbasen avsevärt samt levererar en starkare orderingång på ca 20%.

Vi har höga ambitioner för nuvarande och kommande år, och det är med denna långsiktiga plan vi exekverar, vilket kortsiktigt kan innebära vissa tillkortakommanden. Förfrågningarna ökar avsevärt under kvartalet och sett till antal större projekt (över 0,5 MSEK) samt totala storleken på projektportföljen när vi går in i andra kvartalet, så kan vi konstatera att den signalerar en positiv utveckling framöver – även om det är svårt att uppskatta när projekt stängs. Vår utökade säljorganisation börjar etableras på riktigt och enligt förväntan om 6-18 månaders uppstartstid för nya säljare så är det nu vi ser att de har enskilt större och kvalitativa projektportföljer.

Året började avvaktande hos flera av våra kunder inom bilindustrin. Ett flertal projekt har skjutits på framtiden eller lagts ner helt. Den underliggande osäkerheten inom bilindustrin kring tullar, elbilar, produktionsvolymer och nya konsumentbeteenden är högst troligt flera av orsakerna. Eftersom vi varit engagerade i dessa projekt så har det påverkat både försäljning och orderingång i första kvartalet negativt. Mer positivt är dock att vi fortsatt växa inom andra segment och även hos andra kunder inom bilindustrin vilket gör att bredden på vår kundportfölj, både i antalet kunder och branscher, är den bästa vi har haft. Under kvartalet har ordertillväxten och framförallt projekttillväxten (för orderingång senare under året) varit särskilt stark inom flyg- och rymdindustrin samt e-handel, lager och distribution.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

På alla marknader vi verkar är trenden positiv och fortsatt är USA det land som går allra starkast. Förklaringen ligger i att vi arbetat intensivt med denna marknad under flest antal år och det tillsammans med en ökad rörlighet på den amerikanska arbetsmarknaden gör att våra kunder tar med sig FlexQube-konceptet till sin nya arbetsgivare då de byter jobb. Ringarna på vattnet sprids helt enkelt snabbare.

Ytterligare en positiv händelse under kvartalet var det avtal vi skrev med LR Intralogistik GmbH som ger oss exklusivitet att sälja deras Liftrunner-tåg i USA, Mexiko och Kanada. Liftrunner-produkterna ger oss en möjlighet att vinna ordrar från vår största amerikanska konkurrent J-tec Industries i de fall då kunderna önskar så kallade ”Mother-Daughter”-lösningar. Till Liftrunner-tågen säljer vi vagnar från FlexQube-konceptet.

Utmärkande för hela det första halvåret är intensiteten på mässfronten med två mässor i Mexiko, en i Tyskland och den största av dem alla, ProMAT i USA. I år kommer vi att fortsätta investera i att vara närvarande på flera mässor även under andra halvåret. Det blir mässor i Birmingham (England) och Stuttgart (Tyskland) samt ytterligare en mässa i USA. Planering för deltagande på mässor görs oftast mellan 12–18 månader i förväg för att få bra platser.

ORGANISATION

Vi har under kvartalet och i början av april förstärkt vår organisation med ytterligare resurser inom supply chain och försäljning. Framförallt har vi satsat på Mexiko där vi ser fortsatt stora möjligheter som våra, nu fyra, anställda i landet ska ta sig an. Därtill har vi startat bolag i England där vi kommer att ha både ett säljbolag och lokal säljnärvaro. Att få utväxling på nya marknader tar oftast längre tid än planerat men resultatet av vår etablering i Tyskland är mycket gynnsamt, även om det är först under de senaste månaderna som kundaktiviteten tagit fart ordentligt. I juli startar ytterligare en säljresurs för FlexQube i Tyskland.

UTVECKLING

Under kvartalet har vi också tagit viktiga steg framåt med utvecklingen av vår autonoma lösning, eQart® som nu fått ett registrerat varumärke. Våra kunder visar ett stort intresse för vårt koncept och efter att ha visat upp prototypversioner på både LogiMAT i Tyskland i februari och på ProMAT i Chicago, USA i början av april så är vi entusiastiska över säljstarten av produktserien under andra halvåret i år. Redan nu har flera stora globala bolag uttryckt intresse för att beställa. Vi har också förstärkt produktutvecklingsorganisationen och kommer att fortsätta göra detta under kommande kvartal. Utvecklingen inom automationslösningar för intralogistik är explosionsartad och vi har stora möjligheter att kombinera vårt flexibla koncept samt kunnande inom vagnsdesign med den nya tekniska utvecklingen. Ytterligare en positiv händelse under första kvartalet var att vi fick ca 1,1 MSEK i Vinnovapengar beviljat kopplat till utvecklingen för eQart®.

Jag känner ett stort engagemang från alla medarbetare i vårt företagsbyggande och det gör också att vi lockar till oss motiverade och förstklassiga medarbetare till nya tjänster. Som liten organisation är utmaningen att finna en balans mellan att hantera introduktioner av nyanställda och samtidigt leverera kortsiktig tillväxt. Vårt absoluta fokus ligger på långsiktigt aktieägarvärde!

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 maj 2019, kl 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)