Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
3 August 2021

FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2021

FlexQube

Pressmeddelande 2021-08-03, kl. 08:00

ANDRA KVARTALET 2021

 • Orderingången ökade med 54,4 procent till 32,4 MSEK (21,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 75,1 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 47,3 procent till 26,5 MSEK (18,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 67,1 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) upp­gick till -1,6 MSEK (-1,8) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -2,7 MSEK (-3,0).
 • Resultat före skatt uppgick till -2,8 MSEK (-3,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,4).
 • Kassaflödet uppgick till 3,1 MSEK (-4,0), varav 3,9 MSEK (-2,7) från den löpande verksamheten, -0,8 MSEK (-1,3) från investeringsverksamheten och 0,0 MSEK (-0,0) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 15,4 MSEK (13,4) vid periodens utgång. Utöver likvida medel har koncernen tillgång till 2,3 + 10 MSEK i   checkkredit och garanterad kreditfacilitet.
 • Amazon har lagt en initial order på ca 6,5 MSEK för gemensam utveckling av produkter tillhörande vårt robotiserade eQart-koncept.
 • Lazar Material Handling Solutions, en FlexQube-licensierad återförsäljare i Sydafrika, får order på över 500 vagnar från ett framstående OEM-företag inom bilindustrin.
 • Bolaget har under perioden emitterat teckningsoptioner till styrelse, personal och ledande befattningshavare. Totalt emitterades 131 000 teckningsoptioner vilket inbringande 438 850 kr till moderbolaget.
 • Bolaget har säkerställt en garanterad kreditfacilitet om 10 MSEK vilket kan utnyttjas vid behov.
 • Bolaget har fortsatt att stärka organisationen med ny personal inom R&D, försäljning, supply chain samt nyckelrekryteringar i form av ny COO som tillträtt i juni samt ny CFO som tillträder i augusti. Bolaget förväntas fortsätta utöka organisationen under året.

 

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

 • Orderingången ökade med 32,8 procent till 62,4 MSEK (47,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 49,5 procent.
 • Nettoomsättningen minskade med 5,6 procent till 41,8 MSEK (44,3). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 5,3 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,6 MSEK (-3,8) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -8,9 MSEK (-6,0).
 • Resultat före skatt uppgick till -9,2 MSEK (-6,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (-0,8).
 • Kassaflödet uppgick till 2,0 MSEK (-4,6), varav 3,3 MSEK (-2,3) från den löpande verksamheten, -1,2 MSEK (-2,1) från investeringsverksamheten och -0,0 MSEK (-0,1) från finansieringsverksamheten.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Tesla har tilldelat FlexQube ett projekt för materialhanteringsvagnar värt ca 10 MSEK för nya Gigafactory i Berlin.
 • Bolaget vinner en order om ca 2 MSEK för hyllplans- och pallvagnar till ett större verkstadsbolag i Tyskland.
 • Första order till Kina med ordervärde om ca 650 000 SEK till ett bolag som tillverkar vindturbiner. Kunden har under flera år köpt vagnar till fabriker i Europa samt Nordamerika och tar nu steget med inköp till Asien.
 • Orderingången för bolaget är fortsatt stark och juli månad, som säsongsmässigt brukar vara en sämre månad, var en av bolagets bästa månader någonsin och orderingångstillväxten ökade med 186% jämfört med samma månad föregående år.

 

Länk till delårsrapporten för andra kvartalet 2021: https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=404889596c719173cf81ccaef374363b.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

OMSÄTTNINGS- OCH ORDERINGÅNGSREKORD SAMT GENOMBROTTSORDRAR MED AMAZON OCH TESLA

Orderingången för det andra kvartalet landade på 32,4 MSEK vilket är första gången vi når över 30 MSEK i ett enskilt kvartal och vår starkaste orderingång någonsin. Det är också 54% högre än det andra kvartalet 2020. Därutöver når vi 26,5 MSEK i omsättning, vilket även det är rekord för ett enskilt kvartal och 47% högre än det andra kvartalet 2020.

Under kvartalet har vi två framstående höjdpunkter. Den första tillskrivs självklart affären med Amazon kring produkter och gemensam utveckling avseende vårt robotiserade eQart-koncept. Det initiala ordervärdet uppgår till ca 6,5 MSEK och detta första projekt förväntas vara klart till slutet av 2021. Det här partnerskapet med Amazon är vår klart viktigaste och största milstolpe i företagets historia och vårt team har gjort ett fantastiskt arbete med att driva detta projekt. Amazon är det bolag som ligger absolut längst fram när det kommer till logistikrobotar och att FlexQube kunde vinna upphandlingen kring robotkonceptet är ett fantastiskt kvitto på FlexQubes system för logistikvagnar, där digitala och mekaniska byggblock kombineras.

Affären med Amazon markerar den definitiva brytpunkten för vår transformation från rent mekaniskt vagnsutvecklingsbolag till att bli ett techbolag inom robotteknik för internlogistik.

Den andra stora höjdpunkten är vår största enskilda affär hittills om ca 10 MSEK med ingen mindre än Tesla som vi kommunicerade i juli. Vi har blivit tilldelade ett vagnskontrakt för den nya fabriken som byggs i Berlin, en fabrik som ska bli den mest avancerade Gigaafactory som byggts hittills och den största fabriken för tillverkning av elfordon i världen med en kapacitet på 500 000 bilar per år. Vårt unika modulära koncept som skapar en försäkring för våra kunder att kunna utnyttja om de behöver bygga om eller anpassa vagnarna över tid, var verkligen en avgörande faktor för detta projekt. När en ny fabrik startas upp kommer saker och ting alltid behöva förändras och anpassas för förändrade behov. Med vårt koncept säkerställer vi att kunden får robusta, säkra och ergonomiska vagnar som också är flexibla för att kunna hantera det här. Med Teslaaffären tror vi vårt varumärke stärks avsevärt på den tyska marknaden men även globalt och ser vi till hur volymerna utvecklats hos andra kunder efter initiala affärer så är möjligheterna goda för fortsatt bra orderingång från Tesla framöver, både i Berlin men också på deras övriga fabriker.

FlexQubes koncept kan också komma väl till pass när våra kunder är redo att automatisera fler processer då byggblockens modulära natur gör det möjligt att uppgradera mekaniska vagnar till autonoma eQarts. Även det är något vi är helt ensamma om att erbjuda.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

Vi ser återigen en stark tillväxt för både försäljning och orderingång i Europa där orderingången växer med närmare 350% jämfört med det andra kvartalet 2020 och det är också 44% högre än vårt dittills bästa kvartal i Europa och övriga världen (exklusive Nordamerika). Detta är framför allt drivet av starkare orderingång i DACH-regionen samt Sydafrika genom vår distributör Lazar Intralogistic. Under perioden stängde vi även den största ordern i Frankrike hittills om ca 1 MSEK.

Orderboken har vid utgången av kvartalet passerat 30 MSEK för första gången och det är en klar uppgång jämfört med de 10 MSEK vi hade vid utgången av 2020.

Vi ser också en bra utveckling av vårt kassaflöde som landar på ca 3,1 MSEK. Vi har genomfört flertal åtgärder för att säkerställa att vi trots fortsatta satsningar i verksamheten ändå kan ligga på ett kassaflöde för att kunna växa vår verksamhet på ett tillfredställande sätt. Åtgärder inkluderar arbete med leverantörer, kunder samt lagernivåer för att minska bundet kapital. Det finns fortfarande mycket kvar att göra på denna sida, vilket vi ser kommer fortsatt påverka positivt under året.

Även EBITDA förbättras i kvartalet och landar på -1,6 MSEK jämfört med -5,0 MSEK i det första kvartalet i år och -1,8 MSEK i det andra kvartalet 2020.

Under inledningen av 2021 har priserna på råmaterial, primärt stål påverkat oss och våra leverantörer. Det är inte bara prisökningar utan även svårt att få tag i material. Även om det här påverkar oss så har vi relativt korta tider mellan offert och order och kan kompensera till kunderna med höjda priser. Kunderna är dock förstående i de fall vi kommunicerat förseningar då de upplever samma sak från väldigt många olika leverantörer.

På elektroniksidan är det längre ledtider på många komponenter, vilket kan påverka upprampningen av försäljningen inom eQart-segmentet, men vi arbetar nära våra huvudleverantörer för att säkra tillgång till komponenter för att hantera större volymökningar. Det är också en fortsatt väldigt hög aktivitet på offertsidan och under det andra kvartalet var vårt totala offertvärde tre gånger högre än under det andra kvartalet 2020 och 65% högre än under det första kvartalet i år. Samma höga takt har fortsatt i början av det tredje kvartalet.

FLEXQUBES ROBOTISERADE EQART®

I mitten av april fick vi en order på fyra stycken eQarts från, det i Sverige välkända och erkänt framstående e-handelsföretaget, Apotea. Det är en mycket intressant order som ger oss luft under vingarna för att gå in mer på e-handelsapplikationer med vårt robotiserade eQart-koncept. Enkel implementering och ett oerhört flexibelt koncept som eQart tror vi är ett vinnande koncept för alla verksamheter framöver. eQart kommer användas för att förflytta inkommande gods rakt genom hela lagret till slutdestination. Detta ökar effektiviteten inom lagret och investeringen har en återbetalningstid under ett år. Vi har också gjort en liknande affär med Siemens Mobility i Georgia USA där just enkelheten i implementeringen varit avgörande.

Juni månad blev vår bästa leveransmånad hittills för vårt robotiserade eQart-koncept med en försäljning på 1,7 MSEK och vi ser fortsatt ökat intresse för vår brett lanserade produktlinje eQart Line och bedömer att orderingången kommer att växa sekventiellt under det tredje kvartalet igen. Vad gäller vårt AMR-koncept, eQart Free, vilket är det Amazon lagt order på, så lägger vi just nu upp affärsplanen för en större lansering senare under året.

De flesta aktörer arbetar med liknande teknik för navigation och robotarna är väldigt standardiserade oavsett leverantör. På FlexQube driver vi istället utvecklingen med fokus på applikationen för att förflytta material och presentera dessa för operatörerna i lagren och fabrikerna på ett effektivt och för verksamheten anpassat sätt. Detta är möjligt genom vårt modulära byggblockskoncept där vi kombinerar vagn och robot i en och samma enhet och som kan kundanpassas i oändlighet. Att vi stängde en affär med Amazon i juni är ett bevis på att vi har ett unikt koncept som ligger rätt i tiden och tar hand om och snabbt kan anpassas till de behov kunderna har eller kommer få i sin internlogistik.

UTVECKLING

Vi har sett en kraftigt ökad aktivitet för företagsaffärer inom internlogistik på senare tid. I början av juli förvärvades Fetch Robotics (omsatte ca 85 miljoner kronor 2020) av Zebra Technologies för ca 2,6 miljarder kronor. I mitten av juli förvärvade ABB det spanska bolaget ASTI där ABB uttalat säger att logistikrobotar är framtiden och att de estimerar att marknaden kommer överstiga 120 miljarder kronor 2025. Det är uppenbart att fler och fler företag vill positionera sig inom internlogistikmarknaden som förväntas växa kraftigt det kommande decenniet.

När vi tittar på marknaden så är vi förvånade att inte fler fokuserar mer på kunskapen om internlogistik och att kunna skapa unika och optimala applikationer för kundens exakta behov. Här har vi ett stort försprång med våra över 800 kunder och mer än 5000 unika kundapplikationer för vagnar, både mekaniska och robotiserade. Vi har redan motsvarande teknik som används för både Fetch Robotics och ASTIs robotar men i tillägg ett modulärt koncept för både de digitala och mekaniska byggblocken.

Våra konkurrenter är vanligtvis specialiserade på att designa och tillverka materialvagnar eller på att erbjuda robotar för att förflytta dessa vagnar, vi är ensamma om att erbjuda båda två i en enhet. På FlexQube kombinerar vi dessa två till ett koncept inom ramen för eQart. Blickar vi framåt så tror vi att navigationsteknologi och robottekniken kommer att bli mer och mer generisk och att värdet ligger snarare i att erbjuda en helhet med fokus på själva applikationen för brukaren. Vårt modulära koncept för att utforma just vagnsapplikationen – för att både transportera och presentera material på ett effektivt, ergonomiskt och säkert sätt – är nyckeln i hela detta tankesätt.

Än så länge är vi i uppstartsfasen av våra återförsäljarrelationer (i skrivande stund har vi 16 aktiva återförsäljare) och det är primärt Lazar i Sydafrika som ger ett bidrag till vår försäljningsvolym. En viktig affär för vår återförsäljare i Sydafrika var att få order på över 500 vagnar till en stor internationell biltillverkare. Vi avser att fortsätta utöka vårt återförsäljarnät för att skapa en större hävstång i vårt försäljningsarbete.

Slutligen kan jag konstatera att det andra kvartalet var ett genombrottskvartal för bolaget där vi blev erkända som en robottillverkare med unika attribut genom ordern till Amazon. Genom affären till Tesla så anser jag att vi etablerar oss som världsledande leverantör för materialhanteringsvagnar då Tesla får anses som en flaggskeppskund många andra företag ser upp till. Jag har poängterat det innan men vi är verkligen bara i början av vår resa, där vi varje dag får stärkande kvitton på att vårt unika erbjudande och lösning är väldigt bra, och i en marknad som kommer utvecklas oerhört aggressivt det kommande decenniet.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, ODA, och Mann+Hummel.

För mer information kontakta
VD, Anders Fogelberg
[email protected]
+46 702 86 06 74

CFO, Mikael Lindbäck
[email protected]
+46 761 04 10 28

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 augusti 2021, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)