Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
9 August 2019

FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-08-09, kl. 08:00

FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2019

ANDRA KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 17,7 MSEK (16,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 2 procent.
 • Orderingången minskade med 25 procent till 16,6 MSEK (22,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 30 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,0 MSEK (-2,9) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -5,2 MSEK (-3,1).
 • Resultat före skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,1).
 • Kassaflödet uppgick till -11,9 MSEK (0,3), varav -9,0 MSEK (0,0) från den löpande verksamheten, -3,4 MSEK (-0,9) från investeringsverksamheten och 0,5 MSEK (1,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 38,3 MSEK (20,6) vid periodens utgång.
 • Bolaget har deltagit på flera mässor och branschkonferenser, bland annat på ProMat i Chicago och Intra-Logistics Latin America i Mexiko. Mässan på ProMat var bolagets största satsning någonsin. Intresset var stort där eQarten väckte stor uppmärksamhet.
 • Bolaget lanserade en ny hemsida som förväntas generera ännu fler leads och kvalitativt intresse. Hemsidan är även e-handelsanpassad för att kunna sälja direkt via den i framtiden.
 • Trots att bolaget lanserade en ny hemsida, som innebar att den tidigare hemsidan inte uppdaterades de sista månaderna och att väldigt begränsad e-marknadsföring gjordes, blev andra kvartalet bolagets näst bästa sett till antalet RFQ:er (”Request for Quote” – innebärande projektinflöde från kunder) under en tremånadersperiod. Bolaget förväntar sig att den nya hemsidan ska generera betydligt fler kvalificerade projekt.
 • Mikael Lindbäck anställdes som CFO med start 16 september. Mikael kommer som CFO från Centiro Solutions AB och ersätter Christian Thiel som kommer ta en strategisk roll i bolaget. I övrigt har organisationen förstärkts inom marknadsföring i Sverige och försäljning i Mexiko.

 

1 JANUARI – 30 JUNI 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 30,7 MSEK (33,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 15 procent.
 • Orderingången minskade med 8 procent till 33,3 MSEK (36,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 16 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,3 MSEK (-4,1) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -9,8 MSEK (-4,4).
 • Resultat före skatt uppgick till -9,8 MSEK (-4,5).
 • Kassaflödet uppgick till -21,8 MSEK (-13,5), varav -16,3 MSEK (-13,1) från den löpande verksamheten, -5,9 MSEK (-1,4) från investeringsverksamheten och 0,4 MSEK (1,0) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 38,3 MSEK (20,6) vid periodens utgång.

 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget anställde en global säljchef, Mattias Kindgren, den 5 augusti. Mattias kommer från en liknande roll på Touchtech AB och har mer än 15 års erfarenhet från försäljning i olika branscher.
 • Bolaget erhöll den första ordern för en eQart® från Daimler i Tyskland. Denna eQart® kommer testas hos ett Mercedes-Benz servicecenter och det finns potential för full utrullning till alla servicecentra världen över senare.

 

Länk till delårsrapporten för andra kvartalet 2019: https://www.flexqube.com/uploads/9/30/flexqube-q2-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

 

VD-ORD

INVESTERING I FRAMTIDEN – Vi har en väldigt hög projektaktivitet men för få stora ordrar under kvartalet

Under det första halvåret i år har investeringstakten varit hög vad gäller eQart® men också i marknadsnärvaro med branschmässor samt utvecklingen av en ny hemsida. Därtill har vi utökat organisationen med 25% vilket gör att resultatet för andra kvartalet landar på ca -5,2 MSEK. Detta är något bättre än vad vi budgeterat för, trots att vi kommer in lägre försäljningsmässigt än vad vi utgått från att vi skulle nå under årets första sex månader. Vår marginal förbättrades under det andra kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2018 så minskar kostnaden för handelsvaror med nästan 7 procentenheter i relation till försäljningen i årets andra kvartal. Det visar på att vi successivt drar nytta av ökade volymer samt kontinuerligt förbättringsarbete i produktion och logistik.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Intresset och kundbehovet för FlexQubes lösningar är starkt. Antalet förfrågningar och kunder fortsätter att öka. Samtidigt medför den ökade marknadsoron internationellt att säljprocessen tar längre tid.

Samtidigt som antalet kunder och ordrar ökat har vi hittills under 2019 inte stängt någon enskild affär värd mer än 3 miljoner kronor utan istället haft många prototypordrar eller uppföljningsordrar av mindre karaktär. Våra säljcykler är som jag tidigare indikerat långa och det tar olika lång tid för nya säljare att nå ut i sitt marknadsområde för att kunna stänga större projekt. Vi har fullt fokus på att identifiera och vara delaktiga i fler och större projekt framöver. Förhoppningen är också att under andra halvåret kunna stänga flera av de större projekt vi arbetat med under det senaste året.

Ambitionen är att arbeta med en större spridning av kunderna inom en variation av branscher. Det är därför glädjande att se hur vi fortsätter att addera nya kunder till vår kundbas och får större spridning på vår orderingång under kvartalet. Under 2019 har vi bland annat gjort våra första försäljningar direkt till bolag som Alstom, DHL, Kawasaki, Adidas, John Deere, Boeing och Atlas Copco. Ytterligare ett intressant projekt just nu är att vi under det tredje kvartalet kommer leverera ett hundratal vagnar till norska Kolonial som är Norges största matvarukedja på internet. Vår förmåga att skapa de mest optimala materialhanteringsvagnarna för internlogistik ökar konstant. Det är av stor vikt att vi fortsätter utvecklas och lär oss ännu mer kring behoven i branscher som förväntas ha stark tillväxt framöver.

I Europa mer än dubblar vi orderingången i det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet i år. Även om vi självklart hade velat se en än mer gynnsam utveckling i Nordamerika så är vår långsiktiga målsättning att Europa ska växa ikapp den amerikanska marknaden. Vi är fortsatt på förhållandevis låga nivåer i Tyskland men vi ser att antalet projekt och förfrågningar ökar och vår satsning är långsiktig. Det är här vi ska öka volymerna avsevärt under de kommande åren. Ett steg i riktningen mot ökade volymer är ett starkt lokalt team. Första juli startade Leif Jacobsen sin anställning hos oss och blev därmed vår andra person anställd av FlexQube GmbH. Det är möjligt att vi ser ytterligare behov av anställningar i Tyskland under andra halvåret för att vidare förstärka vår närvaro.

I England har vi precis tagit steget till egen direkt närvaro med vår första säljare, som under kvartalet gjort de första försäljningarna till nya kunder i UK. Här är diskussionerna kring Brexit och framförallt osäkerheten inom bilindustrin högst påtaglig men vi bedömer att marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Arbetskraft som redan är en bristvara bedöms bli ännu värre vid Brexit, därför är vår eQart®, som vi kommer att ställa ut på IHMX i Birmingham i september, mycket intressant för denna marknad.

UTMANINGAR

Vår mest utmanande marknad under 2019 har varit Mexiko där vi fått känna på motvind genom handelsmotsättningar samt stora osäkerheter i bilindustrin. Just i bilindustrin sker stora förändringar för tillfället och jag själv tror att vi bara sett början av det som kommer bli ett enormt skifte de kommande decennierna. Vi kommer att se många företagsaffärer, stora nedskärningar i sektorn samtidigt som helt nya företag växer fram med fokus på självkörande teknik och fossilfria drivmedel. Den här osäkerheten innebär att företagen har en kortare tidshorisont för investeringsbeslut, investeringskalkyler behöver löna sig på allt kortare tid. Här finns möjligheter för FlexQube genom uthyrning av vagnar och andra betalningsmodeller, där internlogistiken kan gå från att vara en fast kostnad för kunderna till en mer rörlig sådan. Vi är fortfarande på mycket blygsamma nivåer jämfört med marknadsstorleken och antalet projekt för oss är många. Därtill bedömer vi att vi tar marknadsandel, men det tar helt enkelt längre tid att stänga projekt.

UTVECKLING

I början av juni lanserade vi vår nya webbplattform via vilken vi får en helt annan möjlighet att skala upp vår marknadsnärvaro och försäljning via internet. Vi strävar efter att göra vårt unika bibliotek med redan designade internlogistiklösningar till den mest inspirerande platsen på internet för produktionstekniker och logistiker.

I det tredje kvartalet räknar vi med att slutföra certifieringen av vår eQart® och kan således påbörja försäljningen av våra första elektrifierade och mjukvarubaserade lösningar. eQart® är FlexQubes största utvecklingssatsning hittills och den första produkten som kommer lanseras från det interna utvecklingsprojektet ”FlexQube 4.0”. Vi har investerat stora resurser under de två senaste åren för att möta den snabbt växande efterfrågan av digitala produkter. Vi bedömer att tillväxten för autonoma och digitaliserade produkter kommer att vara tongivande för FlexQube de kommande åren och vi kommer att ha ett tydligt fokus på detta segment. Det sker och kommer att fortsätta ske stora förändringar bland leverantörer för internlogistikvagnar framöver och det är viktigt att positionera sig rätt i marknaden när den nu transformeras in i automationseran. Här har vi ett unikt erbjudande med vårt modulära och flexibla koncept som kan kombineras med digitala byggblock. Allt för att kunna hantera en mycket föränderlig både samtid och framtid.

Vår framgångsrika utvecklingsmodell med projektstyrning och seniora ingenjörer på huvudkontoret i Göteborg kombinerat med utvecklingsingenjörer, både för hårdvara och mjukvara, hos vår partner i Ahmedabad i Indien är något vi kommer att bygga vidare på. Vi tittar också på möjligheterna att utveckla våra mekaniska byggblock för att göra dem än mer optimala för framtidens internlogistik avseende form och materialval. Om inga oförutsedda händelser inträffar kring produkten så är jag övertygad om att en stor del av försäljningen under 2020 kommer att vara hänförlig till eQart®. Bruttomarginalen för denna produkt är högre än våra nuvarande produkter varvid den blir en viktig pusselbit för att förbättra våra marginaler framöver.

Även om vi har väldigt stor tro på att vår autonoma vagn är den optimala lösningen för många kundapplikationer så finns det andra utmanare på marknaden. En av de största är danska MiR som förvärvades av Teradyne våren 2018. Eftersom vi ännu inte lanserat vår eQart® så är det många kunder som börjat testa denna lösning eller är uppe i en implementering av större installationer. Det intressanta är dock att vi har en handfull projekt där vi gör vagnarna som ska integreras med MiR-robotorna. Det här gäller även andra typer av självkörande vagnar samt AGV:er och vi kommer fortsätta att leverera vagnar till kunder med andra typer av drag-/transportfordon. Genom att arbeta med leverans av vagnar till andra lösningar lär vi oss mycket om utvecklingen i branschen och vad våra kunder kräver.

Vi har fortfarande kvarvarande arbete med att lyfta hela organisationen till en nivå som ger oss tillväxt på ett tillfredsställande sätt med förbättrade marginaler. Vi kommer att fortsätta förstärka organisationen samt ytterligare förbättra processer för att göra vår affär mer skalbar. Över hela linjen, på alla marknader och för alla produktsegment, inklusive eQart® och Liftrunner, går vi in i det tredje kvartalet med en projektportfölj som aldrig varit större eller mer bred i termer av branschspridning – även om vi är ödmjuka inför det faktum att säljprocessen är lång och ibland oförutsägbar.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 9 augusti 2019, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)