Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
21 February 2020

FlexQubes Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Pressmeddelande 2020-02-21, kl. 08:00

FJÄRDE KVARTALET 2019

 • Orderingången ökade med 112 procent till 27,1 MSEK (12,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 100 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 22,6 MSEK (15,3). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen ökat med 41 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7 MSEK (-2,0) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -8,1 MSEK (-2,2).
 • Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-2,2).
 • Kassaflödet uppgick till -17,7 MSEK (48,0), varav -11,1 MSEK (-1,8) från den löpande verksamheten, -5,4 MSEK (-3,3) från investeringsverksamheten och -1,2 MSEK (53,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 18,1 MSEK (60,1) vid periodens utgång.
 • Bolaget tecknade ett ramavtal med Hutchinson Antivibration Systems värt ca 4 MSEK, varav ca 1,1 MSEK berör Q4 och resterande leveranser löpande under 2020.
 • Bolaget deltog på Motek i Stuttgart, Tyskland, i början av oktober. Motek är en världsledande mässa för automationslösningar, framför allt inom produktions- och monteringsautomation, och det är första gången bolaget deltog på en sådan mässa. Bolaget visade upp olika applikationer av eQart och resultatet var mycket lyckat. Tyskland upplevs som särskilt intressant vad gäller eQarten, då det är en marknad som ligger långt fram avseende automationslösningar.
 • Bolaget konsoliderade sin svenska verksamhet och insourcade distribution samt montering till nya lokaler i Västra Frölunda. Bolaget går därmed från fyra platser till en vilket bedöms ha en långsiktig positiv effekt på bruttomarginalen.
 • Under fjärde kvartalet genomfördes ett hundratal demonstrationer av eQart hos kunder med lyckat resultat och projektdiskussioner pågår på samtliga primära marknader.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

 • Orderingången ökade med 27 procent till 81,2 MSEK (63,7). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 19 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 72,6 MSEK (68,9). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 2 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,5 MSEK (-6,0) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -21,7 MSEK (-6,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -21,8 MSEK (-6,9).
 • Kassaflödet uppgick till -42,3 MSEK (-26,0), varav -28,5 MSEK (-23,5) från den löpande verksamheten, -13,5 MSEK (-5,3) från investeringsverksamheten och -0,3 MSEK (54,8) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 18,1 MSEK (60,1) vid periodens utgång.

Länk till delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019: https://www.flexqube.com/uploads/2/98/flexqube-q4-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

VÅR STARKASTE FÖRSÄLJNING OCH ORDERINGÅNG NÅGONSIN

I det fjärde kvartalet är det oerhört glädjande att hårt och fokuserat arbete resulterar i ett riktigt bra kvartal för orderingången och vi ökar med hela 112% jämfört med fjärde kvartalet 2018. Därtill ökar vi orderingången med ca 30% jämfört med det tredje kvartalet under 2019 som också var ett jämförelsevis starkt kvartal. Denna tillväxt är till största delen driven av produkter exklusive eQart då vi i det fjärde kvartalet fortfarande arbetade på slutgiltiga förbättringar av eQart i version 1. Säljcyklerna är relativt långa vilket gör att vi i kommande kvartal snarare kan se ett ytterligare positivt tillskott från eQart i våra siffror.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

Nettoomsättningen landar på 22,6 MSEK och det är vår starkaste försäljning hittills under ett enskilt kvartal och en ökning med 48 % jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Det fjärde kvartalet är ett relativt besvärligt kvartal utifrån ett leveransperspektiv. Det är många helger på våra huvudmarknader USA och Mexiko, varvid vi hade hoppats på att leverera ut ännu ett par miljoner men som istället förskjutits till 2020.Trots den rekordstarka försäljningen så blir förlusten i kvartalet -8,1 MSEK. Det finns dock flera större förklaringar till detta. Den medvetna stora satsningen på eQart där arbetet med att slutföra version ett av produkten kulminerade under det fjärde kvartalet och bidrar med en hel del extra kostnader som exempelvis mycket fraktkostnader av demoprodukter, marknadsföring, resor i säljteamet och resurser i övrig verksamhet för bland annat montering och design. En planenlig nedskrivning av lagret har också genomförts på artiklar som i takt med att vår verksamhet skiftar fokus mot vårt mer motoriserade och digitala erbjudande bedöms ha ett lägre värde. Vi har också genomfört flytten till nya lokaler i Västra Frölunda utanför Göteborg vilket bidragit till både dubbla hyror under en period och en del övriga flyttkostnader. Dessa extra kostnader har påverkat kvartalet med ca -3 MSEK och förväntas återgå till normal nivå från och med första kvartalet 2020.

Kassaflödet under fjärde kvartalet blev -17,7 MSEK men där ligger en ökning av kundfordringarna på ca 3,3 MSEK, en ökning av bruttolagret på ca 2 MSEK samt kassaflöde relaterat till eQart-utvecklingen på ca 5,1 MSEK. Vi har ett stort fokus att under 2020 vända till ett positivt kassaflöde genom att bland annat jobba ned lagernivåerna, ett tydligt kostnadsfokus och optimera produktmarginaler.

Under det fjärde kvartalet var det framförallt USA som bidrog till den starka orderingången, främst från bolag inom fordonsindustrin. Detta trots att vi fortsatt upplevt en relativt trög marknad i sektorn med många uppskjutna beslut och osäkerhet kring framtiden. De sektorer som hade störst ökning under kvartalet var konsumentprodukter och distribution. Orderingången från fordonsindustrin (både leverantörer och sluttillverkare) uppgick till ca 46% av den totala orderingången, ner från 59% i det fjärde kvartalet 2018. Detta visar att vårt arbete med att bygga upp nya kundrelationer utanför fordonsindustrin, som under tidigare år stått för upp mot 70% av vår orderingång, gett utdelning.

Fordonsindustrin är fortfarande under stor press och jag bedömer att en konsolidering likt den med BorgWarner och Delphi Technologies under januari 2020 inte är en engångsföreteelse utan kan bli något av ett tema för året i stort. Under 2019 och även i inledningen av 2020 är det fortsatt så att det inte kommer några enkla ordrar från fordonsindustrin utan det tar lång tid att komma till beslut. Men vi arbetar metodiskt för att vara med i de upphandlingar som sker till nya fabriker och omställning av fabriker till tillverkning av elfordon.

EQART

Under det fjärde kvartalet har ett stort antal demonstrationer av vårt eQart-koncept genomförts och det pågår en mängd projektdiskussioner på alla våra huvudmarknader för tillfället. Ett av våra tre huvudmål för 2020 är att genomföra en fortsatt lyckad eQart-lansering och att försäljningen från produktsegmentet eQart ska uppgå till 25% av vår totala försäljning under året, med tyngdpunkt under det andra halvåret.

Via de många kundkontakter och projektdiskussioner som förs kring eQart så framstår det som än mer tydligt att vi har utvecklat en produkt som skiljer sig åt på många sätt från de nuvarande lösningarna på marknaden. Vi tillför en enkelhet kring automation som inte finns idag. Därtill finns den tydliga kopplingen till vårt mekaniska flexibla koncept vilket förstärker vår helhet.

I vår marknadsföring och för våra säljare pågår nu ett intensivt arbete för att enkelt förklara nyttorna med eQart, i vilka användningsområden den fyller störst funktion och att jobba med de mest optimala projekten utifrån det.

UTVECKLING

Att komma upp i en volym som gör oss lönsamma i Tyskland har visat sig ta längre tid än vi önskat men vi har ett fortsatt starkt fokus på denna nyckelmarknad i Europa för oss. Alla som följt svenska bolag på börsen och deras intåg i Tyskland vet att det inte är en enkel marknad att ta sig an, men vi är fullt övertygade om att det finns goda möjligheter att se en stark försäljningsökning under 2020 tack vare det grundarbete vi gjort under 2018 och 2019.

England som var en ny marknad för oss under 2019 har en plattform att stå på när vi går in i 2020 och jag bedömer fortsatt att detta är en viktig och prioriterad marknad att finnas på för framtiden.

Det känns väldigt spännande att vi startar 2020 med en orderbok om ca 18 MSEK vilket är mer än fyra gånger större än vid ingången till 2019. För året har vi lagt en tydlig plan som siktar på att nå en stark tillväxt, ett positivt EBITDA-resultat och samtidigt vända till positivt kassaflöde. Vårt andra halvår under 2019, där vi växer 78% jämfört med det andra halvåret 2018, visar på en stark efterfrågan för våra produkter. Det är glädjande att konstatera att vårt momentum fortsatt och orderingången ökade med mer än 80% i januari 2020 jämfört med januari 2019.  Vi fortsätter att jobba hårt för en fortsatt hög tillväxt samtidigt som vi ska förbättra våra marginaler och sänka de operationella kostnaderna utan att påverka vår leveransförmåga, kvalitet eller säljförmåga.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 februari 2020, kl. 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)