Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
20 November 2017

FlexQube AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande   •  Nov 20, 2017 17.00 CEST

Styrelsen för FlexQube AB (publ) (”FlexQube” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. 

FlexQube verkar på en global marknad för materialhantering och det primära användningsområdet för Bolagets produkter är vagnar för materialtransport samt vagnar och ställningar för materialpresentation. FlexQubes kunder återfinns huvudsakligen inom lager, tillverkning och distributionsindustrin. Dessa industrier är under stor förändring och kraven på nya teknologier och en effektiv materialhantering ökar snabbt eftersom kostnaden för materialhantering är stor. FlexQube har utvecklat ett patenterat koncept med modulariserade och smarta byggblock som kan kombineras för att skapa kundunika vagnar för materialhantering. I september 2017 hade FlexQube mer än 225 kunder fördelat på 20 länder. Kundbasen består bland annat av Autoliv, Scania, Siemens, Volvo Cars, Cummins och Whirlpool.

För att kunna befästa sin närvaro och möta kundernas efterfrågan och därmed fortsätta växa i snabb takt framöver kommer FlexQube under 2018 att utöka sin säljorganisation och fortsätta utveckla produkten för ökad effektivitet och stärkt marknadsposition och för att förbättra och bygga ut Bolagets logistik- och materialflöde. Bolagets styrelse ser därför att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och en kapitalanskaffning i samband med detta är ett naturligt och viktigt steg.

Notering på Nasdaq First North beräknas preliminärt till torsdagen den 14 december. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som sträcker sig från och med den 21 november till och med den 5 december 2017.

I samband med styrelsens beslut om notering på Nasdaq First North beslutade styrelsen att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 133 333,30 kronor genom nyemission av högst 1 333 333 aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före emissionskostnader.

VD Anders Fogelberg kommenterar: FlexQube tillhandahåller industriella vagnar för materialtransport och materialpresentation inom distribution, tillverkning och lager. Med ett unikt produkterbjudande samt digital design- och försäljningsprocess i en fragmenterad miljardmarknad är vi redo att accelerera vår tillväxt ytterligare genom att genomföra denna notering. Vår innovativa produkt med modulära byggblock är utgångspunkten i vårt kunderbjudande, där vi redan idag har stora och välkända bolag som kunder. Genom våra lösningar sänker kunderna sina logistikkostnader, förbättrar ergonomin och höjer säkerheten för de anställda. Vår målsättning är att bli världsledande på flexibla materialhanteringslösningar för internlogistik.

Erbjudandet i korthet

  • I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav erbjuder FlexQube AB allmänheten och institutionella investerare i Sverige att förvärva högst 1 333 333 aktier.
  • Teckningskursen är satt till 30 kronor per aktie.
  • De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 21 procent av aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fullt tecknat Erbjudande).
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 21 november och avslutas den 5 december 2017.
  • FlexQube har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 14 december 2017.
  • Befintlig aktieägare, Didner & Gerge, har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 9,675 MSEK, motsvarande cirka 24 procent av aktierna och rösterna i Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.
  • Grundarna Per Augustsson, Anders Fogelberg och Christian Thiel har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 600 000 SEK vardera. I tillägg har styrelseordförande Ulf Ivarsson lämnat teckningsåtagande om att teckna 3 000 aktier (90 000 SEK) i erbjudandet.

Bakgrund

FlexQube grundades 2010 och har sedan starten konsekvent arbetat mot att expandera internationellt samt etablera strategiska och långsiktiga relationer med ledande industrikunder. Mellan åren 2012 och 2016 växte FlexQubes intäkter från 1,1 MSEK till 20,2 MSEK, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 106 procent. Under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2017 uppgick omsättningen till 22,5 MSEK, en ökning med 49% att jämföra med 15,1 MSEK motsvarande period föregående år.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten och institutionella investerare i Sverige: 21 november – 5 december 2017

Första dag för handel på Nasdaq First North: 14 december 2017

Likviddag: 12 december 2017

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet, upprättat av styrelsen i FlexQube AB, har den 20 november 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på FlexQubes hemsida www.flexqube.com samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare:

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser: Avanza Bank AB (publ)

Legal Rådgivare: Advokatfirman Morris AB

Revisorer: PWC

Prospekt finns för nedladdning på: www.flexqube.com

För ytterligare information:

Anders Fogelberg, VD FlexQube AB, tfn +46 702 86 0674, [email protected]

www.flexqube.com

Denna information är sådan information som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 17.00 CET.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FlexQube AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i FlexQube AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)