Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
15 February 2019

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:00

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 122 procent till 15,3 MSEK (6,9). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen ökat med 108% procent.
 • Orderingången uppgick till 12,8 MSEK (16,8), en minskning med 24 procent. Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 31 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-1,6) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -2,2 MSEK (-1,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -2,2 MSEK (-1,8).
 • Kassaflödet uppgick till 48,0 MSEK (33,2), varav -1,8 MSEK (2,4) från den löpande verksamheten, -3,3 MSEK (-0,2) från investeringsverksamheten och 53,2 MSEK (31,0) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 60,1 MSEK (34,1) vid periodens utgång.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission i slutet av kvartalet som innebar en kapitalinjektion på 62,7 MSEK innan emissionskostnader. Emissionen innebar även att bolaget fått in flera nya långsiktiga ägare i bolaget.
 • Omstruktureringen av den nordamerikanska enhetens, FlexQube Inc, lager-, monterings- och distributionsenhet slutfördes. Projektet syftar till att säkerställa skalbarhet, ökad kapacitet, förbättrade ledtider och kostnader. Programmet förväntas ge resultat under 2019, men har under genomförandet, fjärde kvartalet 2018, påverkat kostnader och leveranstider negativt. I samband med omstruktureringen utvärderades samtliga komponenter och bolaget identifierade då ett antal äldre artiklar som bedömdes behöva skrivas ner i värde till följd av bättre tillverkningsmetoder och generellt lägre inköpspriser nu och framöver. Bolaget beslutade skriva ner dessa artiklar och total nedskrivning uppgick till ca 1,0 MSEK och belastar posten ”Handelsvaror”.
 • Kvartalet innehöll många mindre instegs-/prototypförsäljningar, som förväntas generera större projektförsäljningar under 2019, men denna typ av försäljning innebär generellt sämre marginaler till följd av högre kostnad för lågvolymsinköp och uteblivna skalfördelar.
 • Bolaget slog på nytt rekord i antalet RFQ:er (”Request For Quote” – innebärande projektinflöde från kunder) under en tremånadersperiod där framför allt oktober utmärkte sig. Bolaget fick ca 35% fler förfrågningar än det tidigare rekordet.
 • Bolaget har inlett diskussioner med den tyska materialhanteringskoncernen KION Group GmbH (i vilken bland annat bolaget STILL GmbH ingår) angående avtal om distribution och försäljning av deras produkter inom Liftrunner-segmentet. Bolagen har löpande samarbetat i flera år och nu förs diskussioner om fördjupad försäljningssamverkan, särskilt vad gäller Nordamerika.
 • Utvecklingsprojektet ”FlexQube 4.0” följer planen och försäljningsstart planeras till tredje kvartalet 2019. Varumärket ”eQart” har registrerats, där ”e” står för electric. Två eQarts kommer att visas upp på LogiMat i Stuttgart 19-21 februari, och produkten fortsätts att testas i skarp miljö hos kund.

1 JANUARI – 31 DECEMBER

 • Nettoomsättningen ökade med 138 procent till 68,9 MSEK (29,0). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen ökat med 135 procent.
 • Orderingången ökade med 71 procent till 63,7 MSEK (37,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången ökat med 63 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,0 MSEK (-2,4) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -6,7 MSEK (-2,8).
 • Resultat före skatt minskade till -6,9 MSEK (-3,0).
 • Kassaflödet uppgick till 26,0 MSEK (33,9), varav -23,5 MSEK (0,2) från den löpande verksamheten, -5,3 MSEK (-0,6) från investeringsverksamheten och 54,8 MSEK (34,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 60,1 MSEK (34,1) vid periodens utgång.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå avseende räkenskapsåret 2018. Utdelningsförslaget baseras på att bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget genomförde en lyckad strategivecka med hela säljorganisationen i början av januari där målsättning och planer konkretiserades ytterligare för respektive region och säljare.
 • Projektinflödet (antalet ”RFQ:er”) var 3 gånger så högt i januari jämfört med samma period förra året.
 • Christian Thiel har beslutat sig för att lämna rollen som CFO i bolaget och kommer istället arbeta med primärt strategiska frågor. Christian har varit CFO i FlexQube sedan 2011. VD, Anders Fogelberg kommenterar: ”När Christian och jag först hörde talas om Pers idé till det som idag är FlexQube var tanken att arbeta med ett styrelseperspektiv och driva strategiska frågor i bolaget. Detta visade sig dock vara lättare sagt än gjort när det gäller ett start-up och tidigt fick vi kavla upp ärmarna och bli entreprenörer på många olika plan i företaget. De frågor som i slutändan bygger bolaget på lång sikt har dock alltid varit Christians primära intresse och han har alltid varit en framåtblickande person med stor förmåga att belysa strategiska frågor från nya vinklar. Bolagets kraftiga tillväxt i kombination med att vara noterad har medfört att de finansiella och administrativa frågorna upptar en allt större del av hans tid vilket begränsat möjligheterna för bolaget att få tillräcklig uppmärksamhet på den långsiktiga agendan. Jag ser fram emot att fortsatt ha Christian fullt ut engagerad i bolaget i hans nya roll samtidigt som det känns spännande att växa organisationen ytterligare med en ny medarbetare som kommer inneha en nyckelfunktion i bolaget och dess ledningsgrupp framöver.”
  Christian kommenterar ”Vi är nu lite mer än ett år gamla som noterat bolag och har ett fantastiskt år i ryggsäcken. Jag är väldigt stolt över den här utvecklingen och det arbete vi gjort under året. Vad gäller finans har vi tagit stora steg under året men nu går vi in i nästa fas där komplexiteten ökar ytterligare och där än mer sofistikerade finans- och ekonomifunktioner behöver komma på plats. Det finns idag en bra och stabil plattform att bygga vidare på och jag tror en mer erfaren och renodlad CFO kan hjälpa bolaget i större utsträckning i nästa och kommande faser. I och med det här kan jag allokera mer av min tid till strategiska frågor och enskilda projekt, där jag tror jag relativt sett kan generera ännu större värden åt bolaget. Även om jag lämnar den operativa rollen som CFO kommer jag finnas kvar i bolaget i högsta grad och ta ett ännu större ansvar för bolagets resa framåt.”
  Christian kommer fortsätta att vara CFO till dess att en ny CFO startat sin anställning. Han kommer därefter finnas kvar operativt och stötta den nya CFO:n för en planerad tid om 6 månader, men det kan bli både längre eller kortare sett till behovet. Bolaget kommer påbörja rekryteringsprocessen så snart som möjligt.

Länk till delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018: https://www.flexqube.com/sites/default/files/ipo-nothering/FlexQube-Q4-2018.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

ETT FANTASTISKT OCH HÄNDELSERIKT FÖRSTA ÅR PÅ NASDAQ FIRST NORTH

När 2018 summeras så står det klart att vi växer från ca 29 miljoner till ca 69 miljoner kronor i omsättning, en fantastik tillväxt motsvarande 138%. Det är en utveckling som varit utmanande på många sätt såklart men framförallt inspirerande och vi är starkt motiverade att fortsätta tillväxtresan under 2019.

För att vara ett företag som levererar fysiska produkter så är vi oerhört stolta över försäljningsutvecklingen under året. FlexQube är mitt uppe i en omställning från att ha varit en mycket liten aktör i branschen till att verkligen bli ett namn att räkna med och ett mer välbekant varumärke i vår målgrupp samt bland våra konkurrenter. Framförallt har tillväxten varit slående i Nordamerika och Mexiko som växer från ca 20,2 MSEK till 55,8 MSEK samt USA enskilt som växer med ca 170 procent. Vi ser ett stort projektinflöde från vår satsning i Tyskland och jag ser fram mot utvecklingen där under 2019. Det är en satsning som är långsiktig och innebär investeringar och kostnader för bolaget på kort sikt men på lite längre sikt är detta vår nyckelmarknad i Europa. Vi ser återkommande intäkter från befintliga kunder men även att kundpersoner som byter företag kontaktar oss igen för att ta in oss som leverantör hos den nya arbetsgivaren.

Vårt första år på Nasdaq First North efter den nyemission vi genomförde i december 2017 präglades bland annat av hög aktivitet inom rekrytering, där organisationen växt under året och många nya värdefulla medarbetare tillkommit. Självklart har upplärningsfasen och organisationsbyggandet tagit upp tid från befintlig verksamhet, vilket delvis påverkat utvecklingen inom flera områden. På sikt så är dock vårt fokus på värdegrund och organisationskultur mycket viktigt för företagets utveckling och alla områden kan inte utvecklas i samma takt i en sådan här fas.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

FlexQube är ett tillväxtföretag och som vi påpekat under det gångna året kommer det att vara variationer mellan enskilda kvartal, bland annat beroende av när enskilda större beställningar erhålls. Orderingången och försäljningen under det fjärde kvartalet är delvis en besvikelse, framförallt på grund av avsaknaden av några enskilt större ordrar (i orderingången för fjärde kvartalet 2017 ingick Volvo Cars med ca hälften av den totala orderingången) även om vår pipeline aldrig har sett mer intressant ut än nu. Vi arbetar verkligen med världens mest ansedda företag inom tillverkning och distribution inom vitt skilda områden, även om vi oftast inte har tillåtelse att berätta om vilka det rör sig om. När vi är ute och träffar kunder i olika länder så inser vi dagligen omfattningen på marknaden vi verkar inom och vilket värde vi kan generera för våra kunder. En stor skillnad jag själv märker när jag nu träffar kunder, jämfört med för några år sedan, är att ingen tvekar alls kring det faktum att framtiden är föränderlig och därmed påverkar i allra högsta grad materialhanteringsprocesser. Det är precis därför vi existerar, för att hjälpa kunderna hantera den osäkerhet och de förändringar de ställs inför varje dag och som påverkar hur material förflyttas.

Fjärde kvartalet har haft en stor del nykundsförsäljning och då i form av mindre prototypordrar med lägre bruttomarginal än i de större projekten, något som ger en något lägre lönsamhet än väntat. Jämfört med början av 2018 har vi sett en uppåtgående trend i marginalen på de större projekten med hjälp av de förbättringar inom leverantörskedjan som genomförts under året. Den lägre försäljningen under fjärde kvartalet har även inneburit att vi inte fått ut den mängd äldre produkter vi hade hoppats på vilket gör att det positiva genomslaget på bruttomarginalen förskjutits.

Den lägre orderingången under kvartalet gör också att försäljningen i första kvartalet 2019 sannolikt påverkas. Att vi ser en slagighet mellan kvartalen är, som jag nämnt tidigare, något som är naturligt för ett mindre företag som FlexQube där enskilt stora projekt tidigare kunde vara 25-50 procent av orderingången eller försäljningen i ett kvartal. Med det stora antal prototypordrar och nya projekt vi är involverade i så är vi dock mycket positivt inställda till utvecklingen under kommande året där vi också ser en större kund- och segmentsspridning jämfört med tidigare.

Det är först mot slutet av det fjärde kvartalet 2018 som vi ser att de säljare vi rekryterat under året börjar bygga en mer solid pipeline med potentiella affärer för 2019. För en mindre organisation är det krävande att kraftigt öka antalet anställda och få ut full effektivitet från alla resurser samtidigt som den befintliga verksamheten ska hanteras. Vi upplever ett stort intresse för oss som arbetsgivare vilket är mycket positivt, dels från anställda hos företag inom materialhanteringsbranschen men också många kundkontakter som söker arbete hos oss, som vi ska försöka ta till vara på så bra som möjligt.

Projektaktiviteten är på all time high samtidigt med rekord i organisk trafik på hemsidan och en kundsförfrågan som ligger tre gånger så högt i januari 2019 jämfört januari 2018. Med tanke på utvecklingen 2018 så känns det spännande att se resultatet av den volym kundsförfrågningar vi idag får. Vi har också ett mycket hektiskt år framför oss med flera mässor i Mexiko, USA, England och Tyskland som historiskt sett varit de största ingångskanalerna för större affärer. Marknadsinsatserna kommer framför allt belasta resultatet under första halvåret 2019.

RESULTAT

Som helhet, över året, bedömer jag att vi i stort följer plan. Vi har investerat och satsat för att växa kraftigt och ta marknadsandelar, vilket medför en ökad kostnadsmassa. Vi har också lagt ner väsentliga resurser på produktutveckling och därtill förstärkt bolagets framtida leveranskapacitet. Resultatet påverkades negativt i fjärde kvartalet av kostnader i samband med omstrukturering av distributionscentret i USA och nedskrivning av en del äldre artiklar i varulagret. Det har varit en krävande övning att bygga om leverantörskedjan och utvidga distributionscentret men känns väldigt bra att ha fått det här på plats. Lagersammansättning känns nu optimal men kräver konstant omvårdnad och vi har en helt annan kapacitet idag att hantera en större orderingång samt hålla nere leveranstider.

ORGANISATION

Vi rustar oss för framtiden och har stärkt organisationen inom flera områden, inte bara försäljning. Antalet medarbetare har från januari 2018 ökat med 13 till 21 vid ingången av 2019, och jag noterar med tillfredsställelse att vi kunnat komplettera vår organisation med hög kompetens och engagemang också inom Produktutveckling, Supply Chain, HR och Design. Vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet och vi söker kontinuerligt efter professionella och engagerade framtida medarbetare som vill vara en del av FlexQube och följa med på resan. Vi startade FlexQube 2010 och det är, och har varit, en fantastisk och intensiv resa. Nu är det dags för en av våra grundare, Christian Thiel, som är CFO i FlexQube idag, att gå från en operativ roll till ett renodlat engagemang som engagerad styrelseledamot och ägare med fokus på strategiska frågor. Christian har bidragit väsentligt till FlexQubes utveckling genom att bland annat alltid vara en framåtblickande person med stor förmåga att belysa strategiska frågor från nya vinklar. Bolagets kraftiga tillväxt i kombination med att vara noterad har medfört att de finansiella och administrativa frågorna upptagit en allt större del av Christians tid vilket begränsat möjligheterna för bolaget att få tillräcklig uppmärksamhet på den långsiktiga agendan. Jag ser fram emot att fortsatt ha Christian fullt ut engagerad i bolaget i hans nya roll samtidigt som det känns spännande att växa organisationen ytterligare med en ny medarbetare som kommer inneha en nyckelfunktion för bolaget och dess ledningsgrupp framöver.

UTVECKLING

Vår största satsning någonsin med projektet ”FlexQube 4.0” eller ”eQart” pågår med full aktivitet och vi ser fram emot att presentera produkten på marknaden under första halvåret även om de första intäkterna förväntas under andra halvåret i år. Vår egen automationslösning har redan rönt stort intresse bland existerande kunder och vi kommer att få ett helt unikt erbjudande på marknaden med en annorlunda produkt som har stora möjligheter att bidra positivt till tillväxten framöver.

Som tidigare kommunicerats så har vi ett samarbete med STILL GmbH kring vagnar till deras Liftrunner-lösning för tågfurnering. Vi har under slutet av 2018 utökat samarbetet och för just nu diskussioner om ett mer formaliserat avtal avseende distribution och försäljning av deras produkter inom Liftrunner-segmentet på den nordamerikanska marknaden. Under tredje och fjärde kvartalet har vi genomfört några enstaka affärer med Liftrunner-produkter och vi ser med tillförsikt framåt för denna produktkategori om vi lyckas formalisera ett avtal.

Det är väldigt glädjande att vi kunde genomföra den kapitalanskaffningsprocess vi gjorde under slutet av året. Det ger oss kraft att tillvarata möjligheter i marknaden och fortsätta vårt balanserade tillväxtfokus, samt lägga till flera namnkunniga och långsiktiga investerare till ägarlistan.

Vi ser mycket fram emot 2019 med en bredare kundbas, ett starkare varumärke, en högpresterande organisation och mycket intressanta produktlanseringar framför oss. Det är nu resan börjar på riktigt!

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. Avanza Bank, +46 8 409 421 20, [email protected], är bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 februari 2019, kl 08:00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)