fbpx
Title:  FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Pressmeddelande 2018-10-31, kl 08:00

FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2018

TREDJE KVARTALET 2018

 

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 

Länk till delårsrapporten för tredje kvartalet 2018: https://www.flexqube.com/investor#financial-reports

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

 

VD-ORD

Tredje kvartalet har historiskt sett varit vårt svagaste kvartal då aktiviteten hos våra kunder går ner under sommarmånaderna. I år lyckades vi hålla i den positiva trenden från första halvåret med en stark tillväxt i orderingång, inte minst drivet av en fortsatt mycket stark marknad i USA. Dessutom steg försäljningen till en ny rekordnivå. Orderingången växte med 158 procent och försäljningen växte med rekordhöga 229 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Med vår nya tillverkningsmetod för FlexBeam™ har vi en ökad kapacitet att klara av en kraftig tillväxt framöver. Vidare ser vi möjligheten att kunna sälja komponenterna i rålängd till de kunder som önskar bygga sina lösningar själva.

Under kvartalet har vi även förbättrat vår leveransförmåga i Nordamerika vilket delvis märks på att vi når upp till den försäljningsvolym vi faktiskt gör. Det handlar om effektiviserade processer, nytt avtal med vår viktigaste leverantör för distribution- och montering samt förbättrade rutiner i planering och materialstyrning.

Under kvartalet ökar vår bruttomarginal genom att vi får genomslag på skalfördelar med högre försäljningsvolym. Dessutom har vi drivit ett flertal kostnadssänkande projekt, däribland den förändrade produktionsmetoden av FlexBeam™ och det implementerade effektivitetsprogrammet hos vår huvudleverantör i Nordamerika, vilka även de bidrar positivt. Vi bedömer att bruttomarginalen fortsätter att utvecklas positivt framöver och arbetar på flera fronter för att kontinuerligt förbättra den.

Även om kassaflödet har minskats under perioden har det utvecklats enligt plan sett till ökade lager och kundfordringar utan egentlig finansiering samt planerade investeringar. Det kan noteras att kundfordringarna och lagret totalt ökat med över 13 MSEK under perioden, där en finansiering av utestående kundfordringar per 30 september skulle inneburit en positiv påverkan på kassaflödet om ca 18 MSEK. Vi upplever en högre tillväxt än vad vi förväntade oss vid ingången av 2018 och med nuvarande tillväxttakt bedömer vi att finansiering av kundfordringar kommer börja nyttjas i början av 2019. I tillägg har vi utsett Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare att utarbeta en lämplig framtida kapitalstruktur. Vi undersöker även nya lokala kundfinansieringslösningar i Nordamerika.

Vi ser att vårt koncept breder ut sig och tilltalar allt fler branscher där vi under kvartalet bland annat fått Ben&Jerry (glasstillverkning) samt Wayfair (distribution av möbler) som kunder.

Vår fokuserade satsning på att göra Tyskland till vår största marknad i Europa pågår för fullt och vi ser en positiv utveckling för vårt koncept genom ett ökat antal förfrågningar och vi har som ambition att förstärka organisationen ytterligare framöver.

I augusti samlade vi hela bolaget i Sverige för att planera vår gemensamma strategi. Det var en lyckad vecka där vi fokuserade på att bygga en stark företagskultur, ta fram gemensamma målsättningar och skapa en organisationsstruktur anpassad för mycket högre volymer.

Under fjärde kvartalet planeras de första skarpa kundpiloterna genomföras med vår eldrivna vagn som kommer att öppna upp nya applikationsområden för FlexQube. Produkten som går under arbetsnamnet ”FlexQube SmartCart™” är utvecklad med flexibilitet och enkelhet i fokus. Hårdvaruplattformen är inspirerad av framför allt konsument- och bilindustrin. ”Digitala byggblock” som exempelvis motorer, batterier och kameror är grunden i det modulära FlexQube 4.0-konceptet, sedan adderas den önskade funktionaliteten till vagnarna genom att olika appar och mjukvara installeras.

ROI-kalkylen (Return on investment) för att implementera SmartCarts ser mycket positiv ut jämfört med de alternativ som kunderna har med dagens automationslösningar. Produkten kommer att kunna erbjudas till ett lägre pris än traditionella AGV:er på marknaden (Automated Guided Vehicles) och värdet av att kunna reducera antalet manuella transporter är stort.

Marknaden för automatiserade logistiklösningar förespås öka kraftigt under kommande år. Nu när vi kan kombinera FlexQubes mekaniska byggblock med de digitala byggblocken får vi en unik marknadsmöjlighet med ett erbjudande om flexibla automatiserade vagnar.

Våra automatiserade lösningar kommer att bli ett mer prioriterat område framöver, parallellt med vårt traditionella produktutbud. Lanseringen kommer att ske stegvis och fler egenskaper hos de självkörande vagnarna kommer att adderas under 2019. Till en början kommer vagnarna att kunna fjärrstyras, köra mellan positioner genom visuell styrning och parkera automatiskt.

Framöver är vår ambition att än mer befästa våra produkter som fördelaktiga ur ett miljöperspektiv, jämfört med marknadens andra alternativ. I våra kunddialoger försöker vi lyfta fram ett produktlivscykelperspektiv, eftersom varje ton stål som kan återanvändas minskar koldioxidutsläppen med 1,7 ton. Utsläpp av koldioxid kan sedan översättas till smältande isberg eftersom 1 kg koldioxid leder till 15 kg smält is på grund av den globala uppvärmningen som de ökade koldioxidutsläppen medför. Ett tydligt exempel på detta var att vi nyligen fick i uppdrag att med kort varsel bygga om 80 vagnar hos Volvo Cars i USA. Utan vårt flexibla koncept hade alternativet antagligen varit att köpa helt nya vagnar vilket i detta exempel hade medfört ett ytterligare utsläpp av koldioxid i storleksordningen 7 ton vilket i förlängningen inneburit 100 ton smältande isberg.

Med tanke på vår kraftiga tillväxt så behöver vi fortsatt lägga mycket fokus på rekrytering av duktiga medarbetare. Därför är det glädjande att vi enbart under den sista tiden haft flera anställda hos kundbolag som själva uttryckt ett intresse att få börja hos oss. Många med argumentet att vi har en fantastisk produkt som de tror mycket på och som de gärna står bakom.

Årsdagen som noterat bolag närmar sig och jag och mina medarbetare kommer att arbeta hårt för att avsluta året lika bra som det började, så vi också får en bra inledning på 2019. Det är en mycket rolig och utmanande resa vi är inne på och vi kommer allt närmare vår vision om att bli världsledande på modulära intralogistiklösningar.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

 

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 oktober 2018, kl 08:00 CET.